Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en rehabilitación de vivendas destinadas a alugamento en núcleos rurais

Normativa: Art. 7.3  e 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades investidas en actuacións de rehabilitación de vivendas.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • O concepto de rehabilitación de vivendas é o recollido no artigo 20.Un.22.B da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido , ou norma que lle substitúa.

  Para os efectos do que se dispón no artigo 20.Un.22.B da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido son obras de rehabilitación de edificacións as que reúnen os seguintes requisitos :

  1. Que o seu obxecto principal sexa a reconstrución das mesmas, entendendose cumprido este requisito cando máis do 50 por cento do custo total do proxecto de rehabilitación correspóndase con obras de consolidación ou tratamento de elementos estruturais, fachadas ou cubertas ou con obras análogas ou conexas ás de rehabilitación.

  2. Que o custo total das obras a que se refira o proxecto exceda do 25 por cento do prezo de adquisición da edificación se se efectuase aquela durante os dous anos inmediatamente anteriores ao inicio das obras de rehabilitación ou, noutro caso, do valor de mercado que tivese a edificación ou parte da mesma no momento do devandito inicio. Con esta finalidade, descontarase do prezo de adquisición ou do valor de mercado da edificación a parte proporcional correspondente ao chan.

 • A vivenda debe estar situada nun  municipio ou nunha entidade local menor  de Castilla y León que, no momento da adquisición ou rehabilitación, non exceda de:

  • - 10.000 habitantes, con carácter xeral, ou

  • - 3.000 habitantes se dista menos de 30 quilómetros da capital da provincia.

  Como sinala a Orde HAC/197/2015, do 3 de marzo (BOCYL 20-03-2015) actualizarase con data 1 de xaneiro de cada ano as listas dos municipios (desde o 1 de xaneiro de 2016, as poboacións) que cumpren os requisitos previstos na normativa autonómica para a aplicación de beneficios fiscais nos tributos cedidos sobre os que a Comunidade de Castilla y León teña atribuídas competencias normativas. Estas listas publicaranse no Portal Tributario da Xunta de Castilla y León. Véxase ao respecto https://tributos.jcyl.é

 • O valor da vivenda , para os efectos do imposto que grave a adquisición, debe ser menor de 135.000 euros.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 1. Que durante os cinco anos seguintes á realización das actuacións de rehabilitación a vivenda encóntrese alugada a persoas distintas do cónxuxe, ascendentes, descendentes ou familiares ata o terceiro grao de parentesco (tanto colaterais por consanguinidade como por afinidade) do propietario da vivenda.

 2. Que, se durante os cinco anos previstos na letra anterior, producísense períodos en que a vivenda non estivese efectivamente alugada, a vivenda encóntrese ofertada para o alugamento de acordo cos requisitos que se establezan mediante orde da consellaría competente en materia de facenda.

  Con efectos a partir do 12 de xullo de 2019, a Orde EYH/668/2019, do 4 de xullo (BOCYL do 11), determina cando unha vivenda rehabilitada nunha poboación rural encóntrase ofertada para o alugamento, debendo reunir os seguintes requisitos:

  1º. Os contribuíntes interesados en aplicar esta dedución deben ter o inmoble efectivamente alugado ou ofertado para o seu alugamento.

  2º. Terán a condición de inmobles ofertados para o alugamento aqueles cuxo arrendamento se anuncie ou publicite a través dun ou varios dos seguintes medios:

  1. Mediante carteis no propio inmoble obxecto do arrendamento.
  2. A través de diferentes medios publicitarios, incluídos os portais específicos de Internet.
  3. A través de axencias inmobiliarias, incluíndo tamén os anuncios que estas poidan incorporar nos seus propios portais inmobiliarios.
  4. A través de axentes inmobiliarios.

  3º. Os inmobles ofertados para o alugamento non poderán estar efectivamente ocupados durante o período de tempo en que estean ofertados para o alugamento. Os consumos de subministracións asociados ao uso da vivenda, tales como electricidade, auga, gas e / ou teléfono, deben evidenciar que a vivenda non se encontra ocupada durante este período de tempo.

 3. Que o importe do alugamento mensual non supere os 300 euros. O importe do alugamento mensual será a renda que libremente estipulen as partes, e polos conceptos que se pacten.

  Se no contrato non se fai estipulación en contra, os gastos xerais da vivenda, tales como IBI, taxas municipais, gastos de comunidade, etc., correrán a cargo do arrendador, de acordo á normativa civil que regula a materia; se no contrato de alugamento páctase a repercusión deses gastos, serán por conta do arrendatario e formarán parte do importe do alugamento.

 4. Que a fianza legal arrendaticia encóntrese depositada conforme o que se establece na normativa aplicable.

Base máxima de dedución

A base desta dedución estará constituída polas cantidades realmente satisfeitas polo contribuínte para a realización das actuacións de rehabilitación, co límite máximo de 20.000 euros, tanto en tributación individual como en conxunta.

Perda do dereito á dedución practicada

Cando en períodos impositivos posteriores ao da súa aplicación pérdase o dereito, en todo ou en parte, ás deducións practicadas, o contribuínte estará obrigado a sumar á cota líquida autonómica reportada no exercicio en que se incumprisen os requisitos da dedución as cantidades indebidamente deducidas, máis os xuros de mora aos que se refire o artigo 26.6 da LGT.

En relación á  LGT véxase a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.