Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción de fillos

Normativa: Arts. 4.1 a 3,  e 10  Texto Refundido das disposicións legais da comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contías da dedución

 1. Nacimiento ou adopción en xeral

  Por cada fillo nado ou adoptado no período impositivo, que xere dereito á aplicación do mínimo por descendentes, as seguintes cantidades:

  • 1.010 euros se se trata do primeiro fillo.

  • 1.475 euros se se trata do segundo fillo.

  • 2.351 euros se se trata do terceiro fillo ou sucesivos.

 2. Nacimiento ou adopción no medio rural

  Os contribuíntes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes poderán deducirse por cada fillo nado ou adoptado durante o período impositivo que xere o dereito á aplicación do mínimo por descendente as seguintes cantidades:

  • 1.420 euros se se trata do primeiro fillo.

  • 2.070 euros se se trata do segundo fillo.

  • 3.300 euros se se trata do terceiro fillo ou sucesivos.

  Atención: teñase en conta que as cantidades que os contribuíntes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes poden deducirse por cada fillo nado ou adoptado durante o período impositivo engádense, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2022, polo artigo 1.2 da Lei 2/2022, do 1 de decembro, de rebaixas tributarias na Comunidade de Castilla y León (BOCYL 12-12-2022).

 3. Nacimiento ou adopción con discapacidade

  As cantidades previstas nos apartados a e b anteriores duplicaranse no caso de que o nado ou adoptado teña recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

  Importante: se o recoñecemento da discapacidade fóra realizado con posterioridade ao período impositivo correspondente ao nacemento ou adopción e antes de que o menor cumpra cinco anos, a dedución practicarase no período impositivo en que se realice o devandito recoñecemento. Para determinar o dereito a aplicar a dedución nese ano e a súa contía haberá que estar ás circunstancias que concorran no ano de nacemento e á regulación aplicable a devandita ano.

Requisitos e outras condicións para a aplicación das deducións

 • Para poder aplicar esta dedución a base impoñible total (recadros [0435] e [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (recadro [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

 • Para os efectos de determinar o número de orde do fillo nado ou adoptado, tera en contase o fillo nado e aos restantes fillos, de calquera dos dous proxenitores, que convivan co contribuínte na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), computandose para estes fins tanto os que o sexan por natureza como por adopción.

  Se se produce o falecemento dun fillo durante o ano, o mesmo non se computaría para os efectos de determinar o número de orde dos fillos nados ou adoptados no exercicio, pero dará dereito a aplicar a dedución de 1.010 euros, a pesar de non existir convivencia na data de devindicación do imposto.

 • Cando ambos os dous proxenitores ou adoptantes teñan dereito á aplicación da dedución, o seu importe, en caso de declaración individual, ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

  Se só un do cónxuxes tivese dereito á dedución, por superar o outro os límites de base impoñible menos o mínimo persoal e familiar esixido, a dedución aplicable por aquel será a metade do seu importe total. Tamén corresponderá a metade do importe total da dedución ao contribuínte cuxo cónxuxe non residise na Comunidade de Castilla y León en 2022.

 • No suposto de que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica suficiente para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se xere o dereito á mesma, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución .

Saldos pendentes de aplicación

Os contribuíntes que non esgotasen a totalidade da dedución tanto no período impositivo en que se xere o dereito á mesma como nos tres períodos seguintes, poderán solicitar o aboamento da cantidade que reste por aplicar.