Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Orde de aplicación das deducións sobre a cota íntegra autonómica

Sobre a cota íntegra autonómica do exercicio 2022  as deducións autonómicas aplicaranse na seguinte orde:

 1. O importe das deducións do exercicio  2022 non trasladables a exercicios posteriores.

 2. O importe das deducións "Por familia numerosa", "Por nacemento ou adopción de fillos", "Por partos múltiples ou adopcións simultáneas", "Por gastos de adopción", "Por coidado de fillos menores", e "Por cotas á Seguridade Social de empregados do fogar "pendente de aplicación de exercicios anteriores (2019, 2020 e 2021)  e o importe da dedución por paternidade pendente de aplicación polos exercicios 2019 e 2020.##4##

  Importante: os importes destas deducións xeradas en 2019, 2020 e 2021 pendentes de aplicación consignaranse, respectivamente, nos recadros [0981], [0982] e [0983] e o que se aplique no exercicio no recadro [0984] (aplicarase primeiro a dedución xerada en 2019, recadro [0981], posteriormente a dedución xerada en 2020, recadro [0982], e finalmente a dedución xerada en 2021, recadro [0983). A diferenza, se existise, entre a dedución pendente dos exercicios 2020 e 2021  e o importe aplicado, trasladaranse, respectivamente, aos recadros [0997] e [0998].

  A devolución das deducións xeradas en 2019  e non aplicadas no exercicio 2022 solicitarase á Xunta de Castilla y León conforme ao procedemento establecido na Orde EYH/706/2015, do 24 de agosto (BOCYL do 1 de setembro).

  O importe destas deducións xeradas en 2019  e non aplicadas no exercicio 2022  non poderá aplicarse en exercicios posteriores.

  O importe da dedución xerada en 2020, recadro [0982], non aplicado en 2022, de existir, trasladarase ao recadro [0997] en concepto de importes pendentes de aplicación para o exercicio seguinte. Do mesmo xeito o importe da dedución xerada en 2021, recadro [0983], non aplicado en 2022, de existir, trasladarase ao recadro [0998] en concepto de importes pendentes de aplicación para o exercicio seguinte.

 3. O importe das deducións "Por familia numerosa", "Por nacemento ou adopción de fillos", "Por partos múltiples ou adopcións simultáneas", "Por gastos de adopción", "Por coidado de fillos menores",  e "Por cotas á Seguridade Social de empregados do fogar "xerado no exercicio 2022.

  Importante: o importe que corresponda aplicar neste exercicio trasladarase ao recadro [0995]. A diferenza, se existise, entre as deducións ás que se ten dereito (suma dos recadros [0985] a [0988]; [0990] a [0992] e [0994]) e o importe aplicado no recadro [0995], trasladarase ao recadro [0999] en concepto de importes xerados en 2022  pero aínda pendentes de aplicación para o exercicio seguinte.

  Ademais, teñase en conta que a dedución por partos múltiples ou adopcións simultáneas determina o dereito a deducir 901 euros durante os dous anos seguintes ao do último nacemento ou adopción que se compute para os efectos de entender producido o parto múltiple ou á adopción simultánea que dá dereito a aplicar a dedución. De aí que no modelo de declaración do   IRPF distínganse os partos múltiples ou adopcións simultáneas producidos en 2020  ou 2021  (recadro [0988]) que dan lugar en 2022  á dedución de 901 euros, dos partos múltiples ou adopcións simultáneas producidos en 2022  (recadro [0987]).