Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por coidado de fillos menores de 3 anos

Normativa: Arts. 11 bis e 18.2  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro

Contía e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cotas ingresadas polo contribuínte por cotizacións ao Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social, co límite de dedución de 400 euros anuais.##2##

 • O 30 por 100 das cotas ingresadas por cotizacións ao Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social, no caso de contribuíntes que sexan titulares dunha familia numerosa co límite de dedución de 500 euros anuais.

Importante: a dedución resultará aplicable polas cotizacións efectuadas nos meses do período impositivo en que o contribuínte teña, polo menos, un fillo menor de 3 anos polo que aplíquese o mínimo por descendentes. Para tal fin, computaranse como base de dedución as cotizacións efectuadas polo mes en que o fillo cumpra os tres anos, así como, se é o caso, prodúzase o falecemento do menor, pero non os seguintes.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • O contribuínte debe estar en situación de alta na Seguridade Social como empregadora titular dun fogar familiar, ter contratada e cotizar por unha ou varias persoas polo Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social durante o período en que se pretenda aplicar a dedución.

  Así mesmo, cumprirá que a persoa ou persoas contratadas presten servizos para o titu­lar do fogar familiar durante, polo menos, 40 horas mensuais.

 • O contribuínte empregador e, se é o caso, o outro proxenitor do fillo menor de 3 anos polo que se apliquen o mínimo por descendentes, deben realizar unha actividade por conta propia ou allea pola que estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade, polo menos, durante 183 días dentro do período impositivo.

  No caso de que o contribuínte teña fillos menores de 3 anos con diferentes proxenitores, poderá aplicarse a dedución cando se cumpra o requisito indicado no parágrafo anterior respecto de calquera deles .

 • Que a suma da base impoñible xeral e do aforro do contribuínte, canda a correspondente ao resto de membros da súa unidade familiar, suma dos recadros [0435] e [0460] da declaración , non supere a cantidade en euros correspondentes a multiplicar por 30.000 o número de membros da devandita unidade familiar.

  Para os efectos da aplicación da dedución tera en contase, de maneira agregada, a base impoñible da súa unidade familiar, con independencia da existencia ou non de obriga de declarar. No caso de tributación conxunta será a base impoñible da devandita declaración a que se teña en conta para os efectos do límite fixado.