Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para familias con dous ou máis descendentes e ingresos reducidos

Normativa: Art. 14  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro

Contía da dedución

O 10 por 100 do importe resultante de minorar a cota íntegra autonómica no resto de deducións autonómicas aplicables na Comunidade de Madrid e a parte de deducións estatais que se apliquen sobre a devandita cota íntegra autonómica.

A devandita operación realizarase restando da contía da  cota íntegra autonómica,  recadro [0546] da de­claración , os importes consignados nos recadros [0548], [0551], [0553], [0555], [0557], [0559], [0561] e [0563], así como o do recadro [0564], excluído deste último o importe correspondente a esta dedución e recadro [0566] correspondente á nova dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que o contribuínte teña dous ou máis descendentes que xeren ao seu favor o dereito á aplicación do correspondente  mínimo por descendentes  establecidos na normativa reguladora do IRPF.

  • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , suma dos recadros [0435] e [0460] da declaración, non sexa superior a 24.000 euros.

    Para calcular a suma das bases impoñibles se adicionarán as seguintes:

    1. As dos contribuíntes que teñan dereito, polos mesmos descendentes, á aplicación do mínimo correspondente tanto se declaran individual como conxuntamente.

    2. As dos propios descendentes que dan dereito ao citado mínimo.