Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición de vehículos novos pertencentes ás categorías incluídas na Orde 5/2020, do 8 de xuño

Normativa: Art. 4.Un.y). Catro e Cinco e disposición adicional décimo sexta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

O 10 por 100 das cantidades destinadas polo contribuínte durante o período impositivo á adquisición de vehículos novos pertencentes ás categorías incluídas na Orde 5/2020, do 8 de xuño, da Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e Mobilidade, pola que se aproban as bases reguladoras para o outorgamento de subvencións para a adquisición ou electrificación de bicicletas urbanas e vehículos eléctricos de mobilidade persoal

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Ten que tratarse de vehículos novos pertencentes a algunha das seguintes categorías incluídas na Orde 5/2020, do 8 de xuño, da Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e Mobilidade, pola que se aproban as bases reguladoras para o outorgamento de subvencións para a adquisición ou electrificación de bicicletas urbanas e vehículos eléctricos de mobilidade persoal:

  1. Bicicletas convencionais – non electrificadas. As bicicletas obxecto de axuda terán que ter o carácter de urbano.

  2. Bicicletas eléctricas

  3. kits de electrificación de bicicletas urbanas.

  4. Vehículos de Mobilidade Persoal (VMP)

 • A dedución soa poderán aplicara os contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510]da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • 30.000 euros en declaración individual.

  • 47.000 euros en declaración conxunta.

Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

Base de dedución

 • A base de dedución son as cantidades destinadas á adquisición do vehículo.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

 • Por período impositivo cada contribuínte poderá deducirse as cantidades destinadas á adquisición dun único vehículo.

 • Só poderán aplicar a dedución os contribuíntes que figuren na factura de compra do vehículo

Base máxima de dedución

 1. A base máxima da dedución estará constituída polo importe máximo subvencionable para cada tipo de vehículo, de acordo coa mencionada Orde 5/2020, do 8 de xuño, incrementado nun 10 por 100, de que se excluirá a parte da adquisición financiada con subvencións ou axudas públicas.

  Para os efectos de determinar a contía máxima deducible, o importe das axudas públicas e subvencións debe descontarse do importe total abonado polo contribuínte e o resultado desta operación non poderá superar importe máximo subvencionable para cada tipo de vehículo, de acordo coa mencionada Orde 5/2020, do 8 de xuño.

  De acordo coa citada Orde a tipoloxía, requisitos e bases máximas de dedución seran as que se indican no seguinte cadro:

  TipoloxíaRequisitosBase máxima de dedución para falecidos ata o 28/10/2012Base máxima de dedución para o resto dos contribuíntes
  Bicicletas convencionais Con carácter de urbano 500 € ou 700 € no caso de bicicletas familiares con elemento de carga para transporte infantil. 550 € ou 750 € no caso de bicicletas familiares con elemento de carga para transporte infantil.
  Bicicletas eléctricas
  1. Bicicleta urbana, con asistencia ao pedaleo , e equipamento estándar.
  2. Potencia do motor eléctrico inferior ou igual a 250 W.
  3. Autonomía aproximada 50 km.
  4. Batería de ión litio, de 36 V e capacidade mínima de 9 A.h.
  5. A alimentación debe cortarse cando a bicicleta alcance 25 km/ hora, ou ben cando a persoa deixa de pedalear.
  6. Cumprimento da norma UNE-EN 15194:2018. Ciclos con Asistencia Eléctrica. Bicicletas EPAC.
  1.400 € 1.540 €
  kits de electrificación de bicicletas urbanas Cumprirán as limitacións sinaladas para as bicicletas eléctricas. 600 € 660 €
  Vehículos de Mobilidade Persoal (VMP)
  1. Velocidade máxima 25 km/hora
  2. Autonomía mínima 30 km.
  3. Batería de ión litio, de capacidade mínima de 7,8 A.h
  450 € 495 €

  Atención : teñase en conta que a dedución será aplicable a vehículos que se relacionan na Orde 5/2020, do 8 de xuño, aínda que non tivesen dereito a obter axudas por exceder o seu prezo de compra dos importes máximos subvencionables previstos na citada orde, aínda que estes importes serven de referencia para o límite máximo de base da dedución.

 2. No suposto de que exista máis dun contribuínte con dereito a aplicar a dedución sobre un mesmo vehículo, a  base máxima da dedución debería ratearse entre eles.

 3. A base máxima da dedución a aplicar na declaración conxunta será idéntica que en tributación individual, sen que proceda a súa elevación ou multiplicación en función do número de membros da unidade familiar. Esta base máxima é por contribuínte.

  Exemplos

  1. Matrimonio formado por don M.T e dona R.V, en que durante 2022 cada cónxuxe adquiriu  unha bicicleta eléctrica por un importe de 1.600 euros.

   De acordo coa Orde 5/2020, do 8 de xuño, o prezo das bicicletas eléctricas non poderá ser superior a 1.400 €, IVE incluído incrementado nun 10 por 100, isto é, 1.540 euros (importe máximo deducible).

   Polo tanto, na declaración conxunta o importe da dedución aplicable será 10 por 100 dos importes máximos deducibles. Isto é  10 % s/ (1.540 + 1.540) = 308 euros

   Nota: a única restrición que se establece é que no mesmo período impositivo cada contribuínte só poderá deducirse as cantidades destinadas á adquisición dun único vehículo. Aquí existen dous contribuíntes e a adquisición por cada un de dúas bicicletas eléctricas polo que corresponde o 10% do importe máximo deducible (1.400 euros) por cada unha das bicicletas adquiridas.

  2. O mesmo matrimonio que no exemplo anterior: se don M.T adquire unha bicicleta eléctrica por un importe de 1.600 euros e, dona R.V adquire unha bicicleta convencional por 700 euros. Don M.T recibe unha axuda pública para a adquisición da bicicleta eléctrica por un importe de 200 euros.

   De acordo coa Orde 5/2020, do 8 de xuño, o prezo das bicicletas eléctricas non poderá ser superior a 1400 euros, IVE incluído e o das bicicletas convencionais (non eléctricas non poderá ser superior a 500 euros, IVE incluído, ou 700 euros no caso de bicicletas familiares con elemento de carga para transporte infantil.

   A base máxima será este importe máximo incrementado nun 10 por 100. Polo tanto:

   Bicicletas eléctricas (1.400 x 10 %s/ 1.400) = 1.540

   Bicicletas convencionais: 500 x 10% s/500 = 550

   Polo tanto, na declaración conxunta o importe da dedución aplicable será do 10 por 100 das  bases   máximas.

   Isto é, 10 % s/ (1.540 - 200 axuda) = 134 euros.

   10% s/550 = 55 euros.

   Total importe da dedución: 134 + 55 = 189.

  3. O mesmo matrimonio que nos exemplos anteriores: se don M.T adquire unha bicicleta eléctrica por un importe de 1.200 euros e, dona R.V adquire unha bicicleta convencional por un importe de  350 euros.

   Como os importes satisfeitos para a adquisición das bicicletas son inferiores ao prezo máximo subvencionable que fixa a Orde 5/2020, do 8 de xuño (1.400 euros para as bicicletas eléctricas e 500 euros para as bicicletas convencionais) incrementado nun 10 por 100 (isto é, 1.540 euros para bicicletas eléctricas e 550 euros para as bicicletas convencionais) tomaranse o importe satisfeito.

   Polo tanto, na declaración conxunta poderá consignarse unha dedución do 10 por 100 dos importes satisfeitos para a adquisición de cada bicicleta. Isto é, 10% x (1.200 + 350) = 155 euros

Límite da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual  práctico Renda 2021.

 • O importe máximo da dedución que resulte conforme ao indicado  nos apartados anteriores  sos será aplicable polos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liqui­dable do aforro sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes e límites da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe ou límite máximo da dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe ou límite máximo da dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)