Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades destinadas á adquisición de material escolar

Normativa: Art. 4.Un.v), Catro e Quinto e disposición adicional décimo sexta  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

110 euros por cada fillo ou menor acollido na modalidade de acollemento permanente que, á data da devindicación do imposto (normalmente, a 31 de decembro), encóntrese escola­rizado nun centro público ou privado concertado da Comunitat Valenciana en Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria ou en unidades de educación especial.

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, o importe máximo da  dedución será de 100 euros

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que os fillos ou acollidos dean dereito á aplicación do correspondente mínimo por des­cendientes establecido pola normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que o contribuínte se encontre e n situación de desemprego e inscrito como demandan­te de emprego nun servizo público de emprego. Cando os pais ou acolledores vivan xuntos esta circunstancia poderá cumprirse polo outro proxenitor ou adoptante.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • Cando dous contribuíntes declarantes teñan dereito á aplicación desta deduc­ción , o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

 • O importe desta dedución ratearase polo número de días do período impositivo en que se cumpra o requisito de que o contribuínte se encontre en situación de des­empleo e inscrito como demandante de emprego nun servizo público de emprego. Con esta finalidade, cando os pais ou acolledores, que vivan xuntos, cumpran o devandito requisito, tera en contase a suma dos días de ambos os dous, co límite do período impositivo.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes dinera­rios derivada do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en cuen­tas en entidades de crédito.

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda 2021.

 • O importe íntegro da dedución (110  euros por cada fillo ou menor acollido) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liqui­dable do aforro sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes de dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (110  euros por cada fillo ou menor acollido) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (110  euros por cada fillo ou menor acollido) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)