Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Polas cantidades destinadas á custodia non ocasional en gardarías e centros de primeiro ciclo de educación infantil de fillos ou acollidos na modalidade de acollemento permanente, menores de tres anos

Normativa: Art. 4.Un.e), Catro e Quinto  e disposición adicional décimo sexta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas, durante o período impositivo, destinadas á custodia en gardarías e centros de primeiro ciclo de educación infantil, de fillos ou acollidos permanentes, menores de tres anos.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que os pais ou acolledores que convivan co menor desenvolvan actividades por conta propia ou allea pola que perciban rendementos do traballo ou de actividades económicas.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , non sexa superior a :

  • 30.000 euros en declaración individual.

  • 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • Cando dous contribuíntes declarantes teñan dereito á aplicación desta dedución por un mesmo fillo ou acollido, o seu límite ratearase entre eles por partes iguale s.

 • Se ao longo do ano o fillo ou acollido deixa de ser menor de tres anos o límite desta dedución ratearase polo número de días do período impositivo en que este fose menor de tres anos. O mesmo tratamento tamén é aplicable cando o fillo nacese ou o acollemento producísese durante o exercicio.

 • Ademais, a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

  A devandita esixencia vén establecida pola disposición adicional dezaseis da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do IRPF e restantes tributos cedidos. 

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites máximos de dedución así como os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda 2021.

 • O límite máximo da dedución será de 297 euros, por cada un dos fillos ou acollidos permanentes, menores de tres anos, inscrito en gardarías e centros de primeiro ciclo de edu­cación infantil.

 • Este límite máximo de 297  euros sos será aplicable polos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración)  sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os  importes e límites da dedución serán os seguintes :

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (297  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (297  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)