Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por conciliación do traballo coa vida familiar

Normativa: Art. 4.Un.f), Catro e Quinta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

460 euros por cada fillo ou acollido na modalidade de acollemento permanente, maior de tres anos e menor de cinco anos.

Non obstante, esta dedución tamén resulta aplicable ao acollemento familiar preadoptivo regulado no artigo 173 bis do Código Civil, desde que se formalizase con anterioridade a 18 de agosto de 2015 (data de entrada en vigor da Lei 26/2015, do 28 de xullo, que modifica as modalidades de acollemento familiar regulada no citado artigo).

Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 , a contía da dedución será de 418 euros por cada fillo ou acollido  na modalidade de acollemento permanente, maior de tres anos e menor de cinco anos.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Esta dedución corresponderá exclusivamente á nai ou acolledora e serán requisitos para a súa aplicación:

 • Que os fillos ou acollidos que xeren o dereito á dedución dean dereito, pola súa parte, á aplicación do correspondente  mínimo por descendentes  establecidos na normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que a nai acolledora realice unha actividade por conta propia ou allea pola que estea dada de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade. Este requisito entenderase cumprido os meses en que esta situación se produza en calquera día do mes.

  Atención: nos supostos de persoas do mesmo sexo casadas as dous, se ambas as dúas cumpren os requisitos,  teñen dereito á aplicación da mesma.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, non sexa superior a:

  • 30.000 euros en declaración individual.

  • 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • A dedución calcularase de forma proporcional ao número de meses, en que se cum­plan os requisitos anteriores, entendendose para tal fin que:

  1. A determinación dos fillos ou acollidos que dan dereito á aplicación da deduc­ción realizarase de acordo coa súa situación o último día de cada mes.

  2. O requisito de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade cúmprese os meses en que esta situación se produza en calquera día do mes.

 • Nos supostos de adopción, a dedución poderase practicar, con independencia da idade do menor, durante o cuarto e quinto ano seguinte á data da inscrición no Rexistro Civil.

 • Nos supostos de acollemento familiar permanente, a dedución poderase practicar, con independencia da idade do menor, durante o cuarto e quinto ano seguinte á data da resolución administrativa mediante a que se formalizou aquel, sempre que estea aínda vixente o último día do período impositivo. No caso de acollementos que se vaian a constituír xudicialmente, tomarase como referencia inicial para o citado cómputo a da resolución administrativa mediante a que se formalizaron con carácter provisional.

 • No caso de falecemento da nai ou cando a garda e custodia atribúase de forma exclusiva ao pai , este terá dereito á práctica da dedución pendente sempre que cumpra os demais requisitos previstos para ese fin. Tamén terá dereito á práctica da dedución o acolledor naqueles acollementos en que non houbese acolledora.

  Nos supostos de persoas do mesmo sexo casadas, cando ambas as dúas sexan homes, e pais do fillo que dá dereito á dedución, os dous terán dereito á aplicación da dedución.

 • Cando existan varios contribuíntes declarantes con dereito á aplicación desta dedución con respecto a un mesmo fillo ou acollido, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda  2021.

 • A dedución ten como límite para cada fillo ou acollido as cotizacións e cotas tota­les á Seguridade Social e mutualidades de carácter alternativo reportadas en cada período impositivo, e que, ademais fóseno desde o día en que o menor cumpra os tres anos e ata o día anterior ao que cumpra os cinco anos.

  Para os efectos do cálculo deste límite, computaranse as cotizacións e cotas polos seus importes íntegros, sen tomar en consideración as bonificacións que puidesen corresponder.

 • O importe íntegro da dedución (460  euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración) sexa inferior a 27.000 euros, en tributación indivi­dual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (460  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (460  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)