Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por contratar de maneira indefinida a persoas afiliadas no Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social para o coidado de persoas

Normativa: Art. 4.Un.i), Catro e Quinta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

O 50 por 100 das cotas satisfeitas polas cotizacións efectuadas durante o período impositivo pola contratación dunha persoa de maneira indefinida para o coidado dos descendentes ou ascendentes a cargo do contribuínte que se indican, e que estea incluída no Sistema Especial de Empregados de Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.

A porcentaxe do 50 por 100 aplicarase sobre o importe das cotas satisfeitas nos meses en cuxo último día se cumpran os seguintes requisitos que se indican a continuación no apartado “Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución ”.

Importante : os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o NIF da  persoa  ##1##empregada no Anexo B.7 da declaración. ##2##

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

O importe desta dedución aplicarase polas cotizacións realizadas nos meses en cuxo último día se cumpran os seguintes requisitos:

 • Que o contribuínte tivese ao seu cargo:

  1. unha ou varias persoas de idade menor de 5 anos nados, adoptadas ou acollidas que cumpran os requisitos de convivencia e renda que dan dereito á aplicación do mínimo por descendentes.

  2. unha ou varias persoas ascendentes en liña directa, por consanguinidade ou adopción, que cumpran os requisitos de convivencia e renda queden dereito á  aplicación do mínimo por ascendentes  e sexan:

   - Maiores de 75 anos, ou

   - Maiores de 65 anos se teñen a consideración de persoas con discapacidade física, orgánica ou sensorial cun grao igual ou superior ao 65 por 100 ou con discapacidade cognitiva, psicosocial, intelectual ou do desenvolvemento cun grao igual ou superior ao 33 por 100.

  3. ascendentes ligados por vínculos de afinidade en que, cumprindo os requisitos anteriores (75 anos ou 65 anos cun grao de discapacidade física, orgánica ou sensorial cun grao igual ou superior ao 65 por 100 ou con discapacidade cognitiva, psicosocial, intelectual ou do desenvolvemento cun grao igual ou superior ao 33 por 100), cumpran os requisitos de convivencia e renda que se esixen para xerar o dereito á aplicación do mínimo por ascendentes para familiares por consanguinidade ou adopción.

   Isto é:

   -Convivir co contribuínte, polo menos, a metade do ano.

   -Que non obtivese no exercicio rendas superiores a 8.000 euros anuais, excluídas as exentas do IRPF.

   -Non presentar declaración do IRPF con rendas superiores a 1.800 euros.

 • Que o contribuínte desenvolva actividades por conta propia ou allea polas que perciba rendementos do traballo ou de actividades económicas.

 • Que a  suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración)  non supere as seguintes cantidades:

  • 30.000 euros en declaración individual.

  • 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • Cando dous contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución, o seu límite ratearase entre eles por partes iguais.

Na medida na dedución aplícase por aquel contribuínte que satisfaga cantidades e figure como empregador, sempre que teña ao seu cargo ascendentes e / ou descendentes que cumpran os requisitos esixidos na normativa, o rateo do límite só procederá se dous contribuíntes contrataron durante o ano a unha ou máis persoas para o coidado dos mesmos ascendentes/descendentes que cumpran os requisitos establecidos para que poida xerarse o dereito á aplicación do mínimo polos seus familiares directos.

Límites máximos da dedución

O importe desta dedución, calculado en función dos meses en cuxo último día se cumpran os requisitos indicados, non poderá superar os seguintes límites:

 1. Para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022

  • Por descendentes a cargo:

   - 600 euros no caso de que o contribuínte teña ao seu cargo un menor de 5 anos nados, adoptado ou acollido.

   - 1.000 euros no suposto de que o contribuínte teña ao seu cargo dous menores ou máis ou trátese de familias monoparentais.

   Con esta finalidade, estarase ao que se dispón no Decreto 19/2018, do 9 de marzo, do Consell, polo que se regula o recoñecemento da condición de familia monoparental na Comunitat Valenciana.

  • Por ascendentes a cargo:

   - 300 euros cando o contribuínte teña ao seu cargo un ascendente.

   - 500 euros no suposto de que teña ao seu cargo dous ou máis ascendentes.

  Teñase en conta que esta dedución, que foi introducida pola Lei 7/2021, do 29 de decembro, de medidas fiscais, de xestión administrativa e financeira e de organización da Generalitat 2022, con efectos 1 de xaneiro de 2022, foi modificada recentemente polo Decreto Lei 14/2022, do 24 de outubro, con data entrada en vigor 28 de outubro de 2022.

 2. Para o resto de contribuíntes

  • Por descendentes a cargo:

   - 660 euros no caso de que o contribuínte teña ao seu cargo un menor de 5 anos nados, adoptado ou acollido.

   - 1.100 euros no suposto de que o contribuínte teña ao seu cargo dous menores ou máis ou trátese de familias monoparentais.

   Con esta finalidade, estarase ao que se dispón no Decreto 19/2018, do 9 de marzo, do Consell, polo que se regula o recoñecemento da condición de familia monoparental na Comunitat Valenciana.

  • Por ascendentes a cargo:

   - 330 euros cando o contribuínte teña ao seu cargo un ascendente.

   - 550 euros no suposto de que teña ao seu cargo dous ou máis ascendentes.

  Importante: os importes e límites cuantitativos desta dedución establecida para os efectos da tributación individual aplicaranse en idéntica contía na tributación conxunta, sen que proceda a súa elevación ou multiplicación en función do número de membros da unidade familiar.

Exemplo

Pareja formada por dona P.R.M  e don J.S.R con dous fillos comúns polos que ambos os dous aplican o mínimo por descendentes. Con eles convive durante todo o ano, ademais, o pai de don J.S.R, polo que ten dereito a aplicar mínimo por descendentes.

Dona P.R.M figura como empregadora dunha persoa que contrataron o 1 de abril de 2022 para o coidado dos seus fillos e do seu ascendente e polo que satisfixo nos devanditos anos cotas por importe total de 2.541,42 euros.

Determinar a dedución que hai que aplicar.

Solución

Nota previa: só teñen dereito a aplicar esta dedución dona P.R.M, xa que é a que figura como empregadora da empregada de fogar na Seguridade Social.

Contribuínte dona P.R.M: 50% s/ 2.541,42 = 1.270,71

Límite máximo: 1.430 euros (1.100 polos dous fillos + 330 por ascendente por afinidade que cumpre os requisitos de convivencia e renda esixida)

Como 1.270,71 non supera o límite máximo terá dereito a deducir a devandita cantidade (1.270,71 euros).

Aplicación dos límites da dedución segundo base liquidable

 1. Para contribuíntes falecidos con anterioridade a 28 de outubro de 2022

  • Os límites máximos da dedución (600, 1.000 ou 300, 500 euros, segundo corresponda) só serán aplicables aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro sexa inferior a 23.000 euros, en tributación individual.

  • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 23.000 e 25.000  euros, en tributación individual,  os  límites da dedución serán  o resultado de multiplicar o límite máximo (600, 1.000 ou 300, 500 euros, segundo corresponda) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro da unidade familiar e 23.000)

  Teñase en conta que esta dedución, que foi introducida pola Lei 7/2021, do 29 de decembro, de medidas fiscais, de xestión administrativa e financeira e de organización da Generalitat 2022, con efectos 1 de xaneiro de 2022, foi modificada recentemente polo Decreto Lei 14/2022, do 24 de outubro, con data entrada en vigor 28 de outubro de 2022.

 2. Para o resto de contribuíntes

  • Os límites máximos da dedución (660, 1.100 ou 330, 550 euros, segundo corresponda) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou a 44.000 euros, en tributación conxunta.

  • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000  euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000  euros, en tributación conxunta, os límites da dedución serán os seguintes:

   1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (660, 1.100 ou 330, 550 euros, segundo corresponda) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

    100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro da unidade familiar e 27.000)

   2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (660, 1.100 ou 330, 550 euros, segundo corresponda) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

    100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro da unidade familiar e 44.000)

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coas anteriores deducións, “Polas cantidades destinadas á custodia non ocasional en gardarías e centros de primeiro ciclo de educación infantil de fillos ou acollidos na modalidade de acollemento permanente, menores de tres anos”, "Por conciliación do traballo coa vida familiar "e "Por ascendentes maiores de 75 anos ou maiores de 65 anos con discapacidade".