Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción múltiple

Normativa: Art. 4.Un.b), Catro e Quinta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

246 euros como consecuencia de parto múltiple ou de dous ou máis adopcións  constituídas na mesma data do período impositivo.

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022,  o importe de dedución será de 224 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que os fillos nados ou adoptados cumpran os requisitos que dean dereito á aplicación do   mínimo por descendentes  establecidos na normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, respectivamente, non sexa superior a:

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • Cando máis dun contribuínte declarante teña dereito á aplicación desta de­ducción , o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda  2021.

 • O importe íntegro da dedución (246 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración) sexa inferior a 27.000 euros, en tributación indivi­dual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  • En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (246 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  • En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (246 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución anterior "Por nacemento, adopción ou acollemento familiar" e coas deducións "Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade" e "Por familia numerosa ou monoparental".