Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por primeira adquisición da súa vivenda habitual por contribuíntes de idade igual ou inferior a 35 anos

Normativa: Art. 4.Un.k)  e disposición adicional décimo sexta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

O 5 por 100 das cantidades satisfeitas durante o período impositivo para a primeira adquisición da súa vivenda habitual por contribuíntes de idade igual ou inferior a 35 anos, con excepción da parte das devanditas cantidades que correspondan a intereses.

Con esta finalidade, conforme á normativa estatal reguladora do IRPF se asimilan á adquisición de vivenda habitual a construción ou ampliación da mesma.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Ademais dos requisitos establecidos con carácter xeral na normativa estatal que regula a dedución por investimento en vivenda habitual, para a aplicación desta dedución autonómica deberán cumprirse tamén os seguintes:

 • Que se trate da primeira adquisición da súa vivenda habitual.

 • Os conceptos de vivenda habitual e de adquisición da mesma son os recollidos na normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que a idade do contribuínte , á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), sexa igual ou inferior a 35 anos.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

  Nota: este requisito vén establecido pola  disposición  adicional dezaseis da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   IRPF e restantes tributos cedidos.

 • Esíxese  que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período impositivo exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo en, polo menos, a contía dos investimentos realizados.

  Con esta finalidade, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentado durante o citado período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final do mesmo sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

  Véxase no capítulo 16 a comprobación da situación patrimonial.

 • A dedución soa poderán aplicara os contribuíntes  suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración)  non supere as seguintes cantidades:

  • 30.000 euros en declaración individual.

  • 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención : para os contribuíntes falecidos con anterioridade ao 28 de outubro de 2022, a suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro non  poderá ser superior a 16.212,56 euros, cantidade equivalente a dúas veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

Límites da dedución segundo base liquidable

 • O importe íntegro da dedución soa será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000  euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000  euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes :

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro da unidade familiar e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o  importe da dedución por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro da unidade familiar e 44.000)

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 non resultarán de aplicación límite que, en relación ás  bases liquidables, sinaláronse neste apartado.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución "Por adquisición de vivenda habitual por persoas con discapacidade" e coa dedución “Por obtención de rendas derivadas de arrendamentos de vivenda, cuxa renda non supere o prezo de referencia dos alugamentos privados da Comunitat Valenciana ”.