Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Dedución por dobre imposición nos supostos de imputacións de rendas pola cesión de dereitos de imaxe

Normativa: Art. 92.4 Lei IRPF

Nos supostos de imputación de rendas pola cesión de dereitos de imaxe, os impostos que poden deducir por este concepto os declarantes que incluísen as rendas derivadas da devandita cesión son os seguintes:

  1. O imposto persoal pago, en España ou no estranxeiro, pola persoa ou entidade primeira cesionaria dos dereitos de imaxe na parte que corresponda á parte da renda neta derivada da contía que fose obxecto de inclusión no presente exercicio.

  2. O imposto ou gravame efectivamente satisfeito no estranxeiro por razón de distribución dos dividendos ou participacións en beneficios distribuídos pola primeira cesionaria, sexa conforme a un convenio para evitar a dobre imposición ou de acordo coa lexislación interna do país ou territorio de que se trate, na parte que corresponda á contía incluída na súa base impoñible polo declarante.

  3. O imposto persoal de natureza análoga ao imposto sobre a renda satisfeito pola persoa física titular da imaxe no estranxeiro ou en España como contribuínte do Imposto sobre a Renda de non Residentes que corresponda á contraprestación obtida como consecuencia da primeira cesión dos dereitos de imaxe á cesionaria.

Estas deducións practicaranse aínda cando os impostos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en que se realizou a inclusión.

Importante: en ningún caso, poderán deducirse os impostos satisfeitos en países ou territorios cualificados como xurisdicións non cooperativas.

Con esta finalidade sinalar que a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal (BOE do 30 de novembro), tras a modificación introducida polo artigo décimo sexto da Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal (BOE do 10 de xullo), contén a definición de países e territorios que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas que substitúe á de paraísos fiscais, a países ou territorios cos que non exista efectivo intercambio de información, ou de nula ou baixa tributación.

Agora ben, mentres non se aprobe por Orde Ministerial os países ou territorios que teñen a consideración de xurisdición non cooperativa, terán a devandita consideración os países ou territorios previstos no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios que se consideran como paraísos fiscais.

Límite máximo

O importe destas deducións non poderá exceder, no seu conxunto, da cota íntegra que corresponda satisfacer en España pola imputación de renda pola cesión de dereitos de imaxe incluída na base impoñible.