Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Dedución por dobre imposición internacional nos supostos de aplicación do réxime de transparencia fiscal internacional

Normativa: Art. 91.10 Lei IRPF

Nos supostos en que proceda a imputación de rendas no réxime de transparencia fiscal internacional, será deducible por este concepto o imposto ou gravame efectivamente satisfeito no estranxeiro por razón da distribución dos dividendos ou participacións en beneficios, sexa conforme a un convenio para evitar a dobre imposición ou de acordo coa lexislación interna do país ou territorio de que se trate, na parte que corresponda á renda positiva incluída na base impoñible.

Esta dedución practicarase aínda cando os impostos correspondan a períodos impositivos distintos a aquel en que se realizou a inclusión.

A dedución non poderá exceder da cota íntegra que en España correspondería pagar pola renda positiva imputada na base impoñible.

Importante: en ningún caso, poderán deducirse os impostos satisfeitos en países ou territorios cualificados como xurisdicións non cooperativas.

Con esta finalidade sinalar que  a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal (BOE do 30 de novembro), tras a modificación introducida polo artigo décimo sexto da Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal (BOE do 10 de xullo), contén a definición de países e territorios que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas que  substitúe á de paraísos fiscais, a países ou territorios cos que non exista efectivo intercambio de información, ou de nula ou baixa tributación.

Agora ben, mentres non se aprobe por Orde Ministerial os países ou territorios que teñen a consideración de xurisdición non cooperativa, terán a devandita consideración os países ou territorios previstos no Real decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios que se consideran como paraísos fiscais.