Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cuestións xerais

Cando as deducións que proceda regularizar na declaración correspondente ao presente exercicio practicásense en declaracións de diferentes exercicios, os xuros de mora deberán determinarse por separado respecto das cantidades deducidas en cada declaración, trasladando posteriormente a suma ao recadro que corresponda das reflectidas na declaración cos números [0573], [0576], [0578] e [0581].

  • Se as declaracións en que se practicasen as mencionadas deducións resultaron a ingresar, os xuros de mora correspondentes ás cantidades deducidas en cada unha delas determinaranse en función do tempo transcorrido entre a data de vencemento do prazo de declaración do exercicio de que se trate e a data en que se presente a declaración do exercicio 2022.
  • Se como resultado da declaración en que se practicaron as deducións que agora se restitúen obtivose unha devolución, o período de demora computarase desde o día seguinte á data en que esta percibísese ata agora de presentación da declaración do exercicio 2022.