Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: cálculo de xuros de mora por deducións indebidas

Don R.I.T. para  comprar unha vivenda de nova construción sobre plano subscribiu o 28 de novembro de 2012 un contrato privado de compravenda coa promotora "ZZ" en que se establecía o seguinte calendario de pagamentos: Un primeiro pagamento a conta de 9.000 euros á data de sinatura do contrato privado e 3 pagamentos anuais de 6.000 euros, sendo o último vencemento o 5 de novembro de 2015 e o resto 173.000 euros á entrega da vivenda en outubro de 2016 mediante a subscrición dun préstamo hipotecario.

Malia o anterior, por circunstancias excepcionais non imputables ao contribuínte paralizáronse as  obras procedendo  Don R.I.T.  a solicitar  da Administración tributaria unha ampliación do prazo de catro anos para a  terminación das obras. Esta ampliación  se lle concedeu por tres anos máis,  razón pola que no ano 2016, 2017 e 2018 non entregou cantidade algunha nin practico dedución.

Finalizadas as obras en 2019 asinouse a escritura pública de compravenda o 14 de outubro de 2019  e en novembro do devandito ano don R.I.T trasládase á mesma. Non obstante, por motivos económicos o 1 de febreiro de 2022  procede ao seu alugamento incumprindo o requisito de que a devandita vivenda constitúa a súa residencia durante un prazo continuado de, polo menos, tres anos e, en consecuencia, perdendo o dereito ás deducións practicadas.

As cantidades investidas e as deducións practicadas foron:

Ano

Cantidades investidas

Deducións practicadas

2012 9.000 euros 1.350 euros (15 %)
2013 6.000 euros 900 euros (15 %)
2014 6.000 euros 900 euros (15 %)
2015 6.000 euros 900 euros (15 %)
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 9.040 euros 1.356 euros (15 %)
2020 9.040 euros 1.356 euros (15 %)
2021 9.040 euros 1.356 euros (15 %)

En que cantidade deberá incrementar a cota líquida estatal e autonómica da declaración de 2022, se a devandita declaración se presenta e ingresa o día 30 de xuño de 2023 e, en relación coas  declaracións  en que practicou a dedución, a do exercicio 2012 resultou a devolver e a devandita devolución produciuse o día 29 de novembro de 2013, mentres que as dos exercicios 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 e 2021 foron positivas?

Solución:

1. Importe das deducións indebidas

O contribuínte incumpriu o requisito de que a vivenda constitúa a súa residencia habitual durante un prazo continuado de, polo menos, tres anos.

Por conseguinte, o importe das deducións que procede reintegrar é:

 • Dedución practicada na declaración de 2012: 1.350,00

 • Dedución practicada na declaración de 2013: 900,00

 • Dedución practicada na declaración de 2014: 900,00

 • Dedución practicada na declaración de 2015: 900,00

 • Dedución practicada na declaración de 2016: 0,00

 • Dedución practicada na declaración de 2017: 0,00

 • Dedución practicada na declaración de 2018: 0,00

 • Dedución practicada na declaración de 2019: 1.356,00

 • Dedución practicada na declaración de 2020: 1.356,00

 • Dedución practicada na declaración de 2021: 1.356,00

 • Total 8.118,00

Do total das deducións indebidas:

 • A suma dos importes das deducións practicadas nas declaracións de 2012, 2013, 2014, 2015,  2019, 2020 e 2021 correspondentes ao tramo estatal (50% s/8.118,00 = 4.059,00) incrementará a cota líquida estatal,

 • A suma dos importes das deducións practicadas nas declaracións de 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 e 2021 correspondentes ao tramo autonómico (50% s/8.118,00 = 4.059,00) incrementará a cota líquida autonómica.

A estas cantidades haberá que engadir os correspondentes Xuros de mora, calculados por separado para as cantidades deducidas en cada un dos exercicios.

2. Importe dos Xuros de mora

Advertencia : para o cálculo dos Xuros de mora do período comprendido 01-01-23 ao 30-06-23 aplicouse o 4,0625 por 100, que é o tipo de xuro de demora aprobado pola disposición adicional cuadraxésimo segunda da  Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2023 (BOE do 24 de decembro).

2.1 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2012 (1.350 euros)

a. Período inicial: do 30-11-13 ao 31-12-13 (32 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data en que se produciu a devolución que foi o día 30 de novembro de 2013 e o último día do devandito ano. O tipo de xuro de demora vixente na devandita data era o 5 por 100:

 • Xuros de mora: (1.350 x 5 ÷ 100) x 32 ÷ 365 = 5,92

b. Período intermedio: do 01-01-14 ao 31-12-22 (3.287 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2014 e 31 de decembro de 2022. O tipo de xuro de demora vixente no ano 2014 era o 5 por 100, no 2015 era o 4,375 por 100 e no 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 o 3,750 por 100. Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2014: (1.350 x 5 ÷100) = 67,50
 • Xuros de mora ano 2015: (1.350 x 4,375 ÷ 100) = 59,06
 • Xuros de mora ano 2016: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2017: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2018: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2019: (1.350 x 3,75  ÷ 100) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2020: (1.350 x 3,75  ÷ 100) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2021: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Xuros de mora ano 2022: (1.350 x 3,75 ÷ 100) = 50,63
 • Total (67,50+59,06+50,63+50,63+50,63+50,63+50,63+50,63 +50,63) = 480,97

c. Período final: do 01-01-23 ao 30-06-23  (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2023  e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio  2023, neste caso, o 30 de xuño de  2023. O tipo de xuro de demora vixente en 2023 é o 4,0625 por 100.

 • Xuros de mora: (1.350 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 27,20

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2012.

Xuros de mora totais: 5,92 + 480,97 + 27,20 = 514,09 euros

2.2. Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2013 (900 euros)

a. Período inicial : do 01-07-14 ao 31-12-14 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2013, que foi o 30 de xuño de 2014 e o último día do devandito ano. O tipo de xuro vixente neste período era do 5 por 100.

 • Xuros de mora: [(900 x 5 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 22,68

b. Período intermedio : do 01-01-15 ao 31-12-22 (2.922 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2015 e 31 de decembro de 2022. O tipo de xuro de demora  vixente no ano 2015 era o 4,375 por 100 e nos anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 o 3,75 por 100. Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2015: (900 x 4,375 ÷ 100) = 39,38
 • Xuros de mora ano 2016: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2017: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2018: (900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2019: (900 x 3,75  ÷ 00) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2020: (900 x 3,75  ÷ 00) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2021: (900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2022: (900 x 3,75 ÷ 00) = 33,75
 • Total (39,38 + 33,75 +33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75) = 275,63

c. Periodo final : do 01-01-23 ao 30-06-23 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2023 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio  2022, neste caso, o 30 de xuño de 2023. O tipo de xuro de demora vixente en 2023 é o 4,0625 por 100.

 • Xuros de mora: (900 x 4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 18,13

Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2013.

Xuros de mora totais: 22,68 + 275,63 + 18,13 =316,44 euros

2.3 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2014 (900 euros)

a. Período inicial : do 01-07-15 ao 31-12-15 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2014, que foi o 30 de xuño de 2015 e o último día do devandito ano. O tipo de xuro vixente neste período era do 4,375 por 100.

 • Xuros de mora: [(900 x 4,375 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 19,85

b. Período intermedio : do 01-01-16 ao 31-12-22 (2.557 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2016 e 31 de decembro de 2022. O tipo de xuro de demora vixente no ano 2016, 2017, 2018, 2019,  2020, 2021 e 2022 era o 3,750 por 100. Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2016: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2017: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2018: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2019: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2020: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2021: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2022: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Total (33,75 + 33,75 +33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75) = 236,25

c. Periodo final : o 01-01-23 ao 30-06-23  (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2023  e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio  2022 , neste caso, o 30 de xuño de  2023. O tipo de xuro de demora vixente en 2023  é o 4,0625 por 100.

 • Xuros de mora: (900 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 18,13

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2014.

Xuros de mora totais: 19,85 + 236,25. + 18,13 = 274,23 euros

2.4 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2015 (900 euros)

a. Período inicial : do 01-07-16 ao 31-12-16 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2015, que foi o 30 de xuño de 2016 e 31 de decembro de 2016. O tipo de xuro de demora vixente no ano 2016 era o 3,750 por 100. Polo tanto:

Xuros de mora ano 2016: [(900 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 366] = 16,97

b. Período intermedio : do 01-01-17 ao 31-12-22 (2.190 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2017 e 31 de decembro de 2022. O tipo de xuro de demora vixente nos anos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 era o 3,750 por 100. Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2017: (900 x 3,75 ÷ 100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2018: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2019: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2020: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2021: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Xuros de mora ano 2022: (900 x 3,75 ÷100) = 33,75
 • Total  (33,75 + 33,75 +33,75 + 33,75 + 33,75 + 33,75 ) = 202,50

c. Periodo final : o 01-01-23 ao 30-06-23  (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2023  e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio  2022, neste caso, o 30 de xuño de  2023. O tipo de xuro de demora vixente en 2023  é o 4,0625 por 100.

 • Xuros de mora: (900 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 18,13

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2015.

Xuros de mora totais: 16,97 + 202,50  + 18,13 = 237,60 euros

2.5 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2016 (non se practicou dedución)

Non hai dedución e polo tanto non existe dedución indebida nin  xuros de mora

2.6 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2017 (non se practicou dedución)

Non hai dedución e polo tanto non existe dedución indebida nin  xuros de mora

2.7 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2018 (non se practicou dedución)

Non hai dedución e polo tanto non existe dedución indebida nin  xuros de mora

2.8 Xuros de mora  correspondentes á dedución indebida de  2019 (1.356 euros)

a. Período inicial : do 01-07-20 ao 31-12-20 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2019, que foi o 1 de xullo de 2020 e 31 de decembro de 2020. O tipo de xuro de demora vixente no ano 2020 era o 3,750 por 100. Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2020: [(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 366] = 25,56

b. Período intermedio :  do 01-01-21 ao 31-12-22 (730 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2021 e 31 de decembro de 2022. O tipo de xuro de demora vixente nos  anos   2021 e 2022 era o 3,750 por 100. Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2021: [(1.356 x 3,75  ÷ 100)] = 50,85
 • Xuros de mora ano 2022: [(1.356 x 3,75  ÷ 100)] = 50,85
 • Total (50,85 + 50,85) = 101,70

c. Periodo final :  o 01-01-23 ao 30-06-23 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2023 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2022, neste caso, o 30 de xuño de 2023. O tipo de xuro de demora vixente en 2023 é o 4,0625 por 100.

 • Xuros de mora: (1.356 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 27,32

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2019

Xuros de mora totais: 25,56 + 101,70 + 27,32 = 154,58 euros

2.8 Xuros de mora  correspondentes á dedución indebida de  2020 (1.356 euros)

a. Período inicial : do 01-07-21 ao 31-12-21 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2020, que foi o 30 de xuño de 2021 e 31 de decembro de 2021. O tipo de xuro de demora vixente no ano 2020 era o 3,750 por 100. Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2021: [(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 25,63

b. Período intermedio :  do 01-01-22 ao 31-12-22 (365 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2022 e 31 de decembro de 2022. O tipo de xuro de demora vixente no ano  2022 era o 3,750 por 100. Polo tanto:

 • Xuros de mora ano 2022: [(1.356 x 3,75  ÷ 100)] = 50,85

c. Periodo final : o 01-01-23 ao 30-06-23 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2023 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2022, neste caso, o 30 de xuño de 2023. O tipo de xuro de demora vixente en 2023 é o 4,0625 por 100.

 • Xuros de mora: (1.356 x 4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365 = 27,32

d. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2020

Xuros de mora totais: 25,63 + 50,85 + 27,32 = 103,80 euros

2.10 Xuros de mora correspondentes á dedución indebida de 2021 (1.356 euros)

a. Período inicial : do 01-07-22 ao 31-12-22 (184 días)

É o período comprendido entre o día seguinte á data de vencemento do prazo de declaración do exercicio 2021, que foi o 30 de xuño de 2022 e 31 de decembro de 2022. O tipo de xuro de demora vixente no ano 2022 era o 3,750 por 100.

 • Polo tanto: • Xuros de mora ano 2022: [(1.356 x 3,75 ÷ 100) x 184 ÷ 365] = 25,63

b. Período final : do 01-01-23 ao 30-06-23 (181 días)

É o período comprendido entre o día 1 de xaneiro de 2023 e o día de presentación da declaración do IRPF do exercicio 2022, neste caso, o 30 de xuño de 2023. O tipo de xuro de demora vixente no devandito período é de 3,75 por 100.

Xuros de mora: [(1.356 x  4,0625 ÷ 100) x 181 ÷ 365] = 27,32

c. Xuros de mora totais correspondentes á dedución do exercicio 2021

Xuros de mora totais: 25,63 + 27,32 = 52,95 euros

2.11 Xuros de mora a computar na declaración de 2022

 • Correspondentes á dedución indebida de 2012: 514,09
 • Correspondentes á dedución indebida de 2013: 316,44
 • Correspondentes á dedución indebida de 2014: 274,23
 • Correspondentes á dedución indebida de 2015: 237,60
 • Correspondentes á dedución indebida de 2019: 154,58
 • Correspondentes á dedución indebida de 2020: 103,80
 • Correspondentes á dedución indebida de 2021: 52,95
 • Totais intereses: 1.653,69

O 50 por 100 dos xuros de mora correspondentes aos exercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 e 2021 incrementará a cota líquida estatal (826,85 euros) e o 50 por 100 restante (826,85 euros) a cota líquida autonómica ou viceversa.