Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regras de cálculo

Os intereses calcularanse aplicando ao importe da dedución indebida o tipo de xuro de demora vixente en cada un dos exercicios comprendidos entre a data de vencemento do prazo de declaración do exercicio en que se efectuou a dedución indebida (ou, se é o caso, desde o día seguinte á data en que se obtivo a devolución) e a data en que se presente a declaración correspondente ao exercicio 2022.

A suma dos xuros de mora correspondentes a cada un dos devanditos exercicios determinará o importe total dos xuros de mora correspondentes á dedución indebida.

Na determinación dos xuros de mora poden distinguirse, para estes fins, tres períodos:

• Período inicial

Comprenderá o número de días transcorrido dende o seguinte ao que finalizou o prazo de declaración correspondente ao exercicio en que se practicou a dedución que agora se restitúe (ou, se é o caso, dende o día seguinte á data en que se obtivo a devolución) e o día 31 de decembro dese ano.

A determinación do importe dos xuros de mora correspondentes a este período pode realizarse utilizando a seguinte fórmula de cálculo:

Intereses demora período inicial = Importe da dedución x (tipo de xuro ÷ 100) x (período (nº de días) ÷ 365 ou 366)

Como tipo de xuro, tomarase, expresado en tanto por 100, o tipo de xuro de mora vixente no exercicio ao que corresponda o período inicial.

• Período intermedio

Comprenderá cada un dos anos completos seguintes ao período inicial, ata o 31 de decembro de 2022.

A determinación dos xuros de mora correspondentes a cada un dos anos naturais comprendidos neste período pode realizarse mediante a seguinte fórmula:

Intereses demora de cada ano = Importe da dedución x (tipo de xuro ÷ 100)

Como tipo de xuro tomarase, expresado en tanto por 100, o tipo de xuro de demora vixente en cada un dos anos integrantes deste período.

Non obstante, xa que nos exercicios 1994, 1995 e 1996 estivo vixente o mesmo tipo de xuro de demora (11 por 100), os intereses correspondentes a aqueles dos devanditos exercicios que formen parte do período intermedio, poderán determinarse de forma global, multiplicando o mencionado tipo de xuro de demora polo número dos devanditos anos que integren o referido período. Esta mesma regra poderá aplicarse nos exercicios 1999 e 2000 para os que estivo vixente o mesmo tipo de xuro de demora (5,5 por 100); para os exercicios 2002 e 2003 en que estivo vixente o mesmo tipo de xuro de demora (5,5 por 100); para os exercicios 2005 e 2006 en que estivo vixente o mesmo tipo de xuro de demora (5 por 100) e para os exercicios 2008 e 2009 (ata o 31 de marzo de 2009) en que o tipo de xuro de demora foi do 7 por 100. A partir do 1 de abril de 2009 ata 31 de decembro de 2014 o tipo de xuro de demora é do 5 por 100. O xuro de mora establecido para o ano 2015 foi o 4,375 por 100; para 2016, 2017,  2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 o 3,75 por 100, e para o ano 2023 o 4,0625 por 100.

• Período final

É o comprendido entre o 1 de xaneiro de 2023 e o día de presentación da declaración do exercicio 2022 (30 de xuño de 2023).

A determinación dos intereses correspondentes a este período pode realizarse mediante a seguinte fórmula:

Xuros de mora período final = Importe da dedución x (4,0625 ÷100) x (T23 ÷ 365)

T23 representa o número de días do período de demora comprendida no ano 2023, é dicir, os transcorridos entre o 1 de xaneiro e a data de presentación da declaración do exercicio 2022.

Nota: para 2023 aplícase o tipo de xuro de demora do 4,0625 por 100 aprobado pola  disposición  adicional cuadraxésimo segunda  da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2023 (BOE do 24 de decembro)