Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

5. Disposición de dereitos consolidados por mutualistas, partícipes ou asegurados

Normativa: Arts. 51.8, disposición adicional undécima Lei IRPF e 50 do Regulamento  IRPF

Nos casos de disposición de dereitos consolidados por mutualistas de mutualidades de previsión social, incluída a mutualidade de previsión social de deportistas profesionais, así como polos partícipes dos plans de pensións reguladas na Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de xuño, relativa ás actividades e a supervisión de fondos de pensións de emprego, en supostos distintos dos previstos no texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, o contribuínte deberá repor as reducións na base impoñible indebidamente practicadas, presentando autoliquidacións complementarias, con inclusión dos xuros de mora.

As autoliquidacións complementarias presentaranse no prazo que media entre a data da disposición anticipada e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se realice a disposición anticipada.

Véxanse, dentro do Capítulo 13, o apartado "Reducións por achegas e contribucións a sistemas de previsión social", así como o relativo ás "Reducións por achegas á mutualidade de previsión social a prima fixa de deportistas profesionais e de alto nivel".

Atención: se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" o recadro [115] do apartado "Declaración complementaria" da declaración .