Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Reducións por achegas á mutualidade de previsión social a prima fixa de deportistas profesionais e de alto nivel

Normativa: disposición adicional undécima Lei IRPF

Os deportistas profesionais e de alto nivel poderán reducir a base impoñible xeral no importe das achegas realizadas á mutualidade de previsión social a prima fixa de deportistas profesionais, coas seguintes especialidades:

1. Requisitos subxectivos

A condición de mutualista e asegurado deberá recaer, en todo caso, no deportista profesional ou de alto nivel.

Con esta finalidade considéranse:

 • Deportistas profesionais: os incluídos no ámbito de aplicación do Real decreto 1006/1985, do 26 de xuño, polo que se regula a relación laboral especial dos deportistas profesionais.

 • Deportistas de alto nivel: os incluídos no ámbito de aplicación do Real decreto 971/2007, do 13 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento (BOE do 25 de xullo).

2. Requisitos obxectivos

As continxencias que poden ser obxecto de cobertura son as previstas para os plans de pensións no artigo 8.6 da súa norma reguladora, é dicir, no  texto  refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro.

As continxencias que poden ser obxecto de cobertura son  as seguintes: xubilación, incapacidade laboral total e permanente para a profesión habitual ou absoluta e permanente para todo traballo, e a gran invalidez; falecemento e dependencia severa ou gran dependencia do partícipe.

3. Límite máximo de redución

 1. Achegas anuais máximas que poden dar dereito a reducir a base impoñible

  As achegas anuais non poderán exceder a cantidade de 24.250 euros anuales, incluídas as achegas efectuadas polos promotores en concepto de rendementos do traballo.

  Non se admitirán achegas unha vez que finalice a vida laboral como deportista profesional ou prodúzase a perda da condición de deportista de alto nivel nos termos e condicións que se establezan regulamentariamente.

 2. Límite máximo de redución

  As achegas, directas ou imputadas, así como, se é o caso, os excesos procedentes dos exercicios  2017 a 2021 pendentes de redución, poderán ser obxecto de redución exclusivamente na parte xeral da base impoñible. Como límite máximo aplicarase a menor das seguintes cantidades:

  1. Suma dos rendementos netos do traballo e de actividades económicas percibidos individualmente polo contribuínte no exercicio.
  2. 24.250 euros anuais.

4. Exceso de achegas

 1. Excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios anteriores

  As achegas que non puidesen ser obxecto de redución na base impoñible por insuficiencia da mesma ou por aplicación dos límites máximos de redución fiscal legalmente establecidos, poderán reducirse no presente exercicio, sempre que o contribuínte solicitase na declaración correspondente aos exercicios 2017 a 2021 poder reducir o exceso nos cinco exercicios seguintes.

  A redución do exceso, que se efectuará con suxeición aos límites máximos que a continuación coméntanse, realizarase con prioridade á que corresponda ás achegas efectuadas no exercicio.

 2. Exceso de achegas correspondentes ao exercicio

  As achegas realizadas no ano 2022  que non fosen obxecto de redución na base impoñible por insuficiencia da mesma ou por aplicación do límite comentado na letra a) anterior poderán reducirse nos cinco exercicios seguintes.

  Neste suposto, o contribuínte deberá cubrir, dentro do apartado I da declaración, os recadros [0488] e [0489], na última das que se fará constar o importe das achegas e contribucións realizadas en 2022.

  Atención: as cantidades correspondentes aos excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios 2017 a 2021 pendentes de aplicar ao inicio do exercicio, as aplicadas na declaración e o remanente pendente de aplicación en exercicios futuros así como como o exceso de achegas correspondentes ao exercicio 2022 non aplicadas cuxo importe se solicita poder reducir nos 5 exercicios seguintes, debe facerse constar no anexo C.4 da declaración no apartado "Exceso non reducido das achegas á mutualidade de previsión social de deportistas profesionais pendentes de reducir nos exercicios seguintes".

5. Disposición de dereitos consolidados

Os dereitos consolidados dos mutualistas sos poderán facerse efectivos:

 • Nos mesmos supostos previstos no artigo 8.8 do Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións (desemprego de longa duración ou de enfermidade grave) e, 

 • Adicionalmente, unha vez transcorrido un ano desde que finalice a vida laboral dos deportistas profesionais ou desde que se perda a condición de deportista de alto nivel.

A disposición dos dereitos consolidados, total ou parcialmente, en supostos distintos dos anteriores, determinará a obriga para o contribuínte de repor na base impoñible as reducións indebidamente realizadas, coa práctica das autoliquidacións complementarias, que incluirán os xuros de mora que procedan, no prazo que medie entre a data de disposición anticipada e a finalización do prazo regulamentario de declaración correspondente ao período impositivo en que se realice a disposición anticipada.

As cantidades percibidas que excedan do importe das achegas realizadas, incluíndo, se é o caso, as contribucións imputadas polo promotor, tributarán como rendemento do traballo no período impositivo en que se perciban.

6. Suposto especial: outras achegas á mutualidade de previsión social de deportistas profesionais e de alto nivel

Sen prexuízo do réxime especial de reducións por achegas á mutualidade de previsión social a prima fixa de deportistas profesionais e de alto nivel que acabamos de comentar, os deportistas profesionais e de alto nivel, aínda que finalizasen a súa vida laboral como deportistas profesionais ou perdesen a condición de deportistas de alto nivel, poderán realizar achegas, baixo o réxime xeral, á mutualidade de previsión social de deportistas profesionais e de alto nivel.

Tales achegas poderán ser obxecto de redución da base impoñible, na contía que teña por obxecto a cobertura das continxencias previstas no artigo 8.6 do texto refundido da Lei de regulación dos Plans e Fondos de Pensións, sempre que se cumpran os requisitos anteriormente comentados para as achegas a sistemas de previsión social en xeral.

Como límite máximo conxunto de redución destas achegas aplicarase o indicado neste mesmo Capítulo para as achegas e contribucións a sistemas de previsión social.

Lembre: a base liquidable xeral e a base liquidable do aforro non poden resultar negativas como consecuencia da aplicación das reducións ata agora comentadas.