Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Ampliación da aplicación de dedución por maternidade a determinados colectivos

Normativa: disposición adicional trixésimo oitava.4 Lei  IRPF

Novidade 2022: a disposición final quinta da  Lei 6/2023, do 17 de marzo, dos Mercados de Valores e dos Servizos de Investimento (BOE do 18 de marzo) modificou a Lei do IRPF, co obxecto de protexer, vía dedución por maternidade, ás mulleres que durante os anos 2020 a 2022 pasaron a encontrarse na situación legal de desemprego, ampliando a aplicación desta dedución a novas situacións.

Colectivos beneficiarios da ampliación e períodos aos que afecta

Co fin de ampliar a aplicación da dedución por maternidade e do incremento por gastos de gardaría correspondente aos exercicios  2020, 2021 e 2022, entenderase que continúan realizando unha actividade por conta propia ou allea pola que están dadas de alta na Seguridade Social ou mutualidade, as mulleres que, a partir do 1 de xaneiro de 2020, pasasen a encontrarse nalgunha das seguintes situacións:

 1. Traballadoras por conta allea que pasen a situación legal de desemprego por:

  • Quedar suspendido o seu contrato de traballo. Esta situación prodúcese nos seguintes casos:

   • - ERTE con suspensión total

   • - Vítimas de violencia de xénero

  • Encontrarse nun período de inactividade produtiva das traballadoras fixas-discontinuas

 2. Traballadoras por conta propia que pasen a percibir a prestación por cesamento de actividade como consecuencia da suspensión da actividade económica desenvolvida.

A contribuínte terá dereito a aplicar a dedución por maternidade polos meses en que se encontre nalgunhas destas situacións, sempre que cumpra o resto de requisitos establecidos no artigo 81 da Lei do IRPF que se comentaron nos apartados anteriores.

Atención: o importe da dedución por maternidade correspondente a cada fillo que outorgue dereito á mesma é de ata 100 euros por cada mes do período impositivo en que se cumpren os requisitos sinalados no apartado 1 do artigo 81 da Lei do IRPF e, adicionalmente, de ata 83,33 euros por cada mes completo en que se satisfixesen gastos de custodia do fillo menor de tres anos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados polo incremento da devandita dedución, sempre que se cumpran os requisitos e límites establecidos no apartado 2 do artigo 81 da Lei do   IRPF.

Forma de aplicar a ampliación da dedución  e cálculo do importe

Hai que diferenciar entre:

 1. Exercicios 2020 e 2021

  Para aplicar a dedución por maternidade correspondente aos meses de 2020 e 2021 creáronse para cada un destes anos uns recadros específicos na declaración do IRPF correspondente a 2022 que permite consignar de forma separada o importe de dedución correspondente a aqueles meses en que coa normativa orixinal non se tiña dereito á dedución e en que agora si se ten.

  O devandito apartado inclúe:

  • Incremento da dedución (cantidades non aplicadas no exercicio 2020 ou 2021) recadros [1912] e [1915]

  • Incremento por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados (cantidades non aplicadas no exercicio 2020 ou 2021) recadros [1913] e [1916]

  Non obstante, naqueles casos en que os contribuíntes aplicasen nas declaracións de 2020 e 2021, o importe correspondente aos meses en que concorran estas novas causas e aínda non fosen obxecto de regularización pola Axencia Tributaria, manteranse sen cambios estas declaracións e non se aplicarán estes importes na declaración de IRPF do exercicio 2022.

  Atención: para facilitar a formalización destes recadros correspondentes a 2020 e 2021, a AEAT calculará,  o seu importe segundo o que se establece nos parágrafos anteriores e trasladarao de forma automática á declaración.

 2. Exercicio 2022

  Calcularase o importe da dedución por Renda Web tanto para os meses en que se realice unha actividade por conta propia ou allea como para os meses en que concorra calquera destas novas circunstancias. Por iso, nos recadros ordinarios relativos á dedución por maternidade correspondente a 2022 o contribuínte deberá sinalar non só os meses en que exista actividade por conta propia ou allea, como se facía ata agora, senón tamén os meses en que concorra calquera destas novas circunstancias.

Importe máximo da dedución que corresponde á ampliación

O importe da ampliación da dedución por maternidade para cada un destes exercicios non poderá exceder canda os pagamentos ou deducións por este concepto practicado nese ano as seguintes cantidades:

 • 1.200 euros por cada fillo menor de tres anos ou

 • Importe das cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades reportadas en cada período impositivo.

Ademais, o importe da dedución por maternidade poderase incrementar ata en 1.000 euros adicionais cando a contribuínte que teña dereito á mesma satisfixese no período impositivo gastos de custodia do fillo menor de tres anos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados, cos límites que se establecen por apartado 2 do artigo 81 da Lei do IRPF.

Véxase ao respecto o apartado correspondente a “Incremento adicional por gastos de custodia en gardarías ou centros de educación infantil autorizados”.