Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Beneficiarios e fillos que dan dereito á aplicación da dedución

A. Beneficiarios da dedución

O artigo 81 da Lei do IRPF regula a dedución por maternidade que minora a cota diferencial do IRPF e que poderán aplicar as seguintes persoas:

1. As mulleres con fillos menores de tres anos en que concorran as seguintes circunstancias:

  • Que teñan dereito á aplicación do mínimo por descendentes  polos fillos a que se refire esta dedución.

  • Que realicen unha actividade por conta propia ou allea.

  • Que estean dadas de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou Mutualidade.

Importante: a dedución por maternidade é incompatible coa prestación ou subsidio por desemprego ou coas situacións de excedencia voluntaria. Non obstante, o feito de encontrarse de baixa por enfermidade non significa que a nai traballadora deixe de realizar unha actividade por conta allea.

2. No caso de falecemento da nai ou cando a garda e custodia atribúase de forma exclusiva ao pai ou, se é o caso, a un titor, sempre que cumpran os requisitos comentados na letra a) anterior.

No suposto de existencia de varios contribuíntes con dereito á dedución por maternidade respecto do mesmo tutelado ou acollido ou menor baixo o seu garda e custodia para a convivencia preadoptiva ou por resolución xudicial, o seu importe deberá repartirse entre eles por partes iguais.

Importante: coa única excepción dos supostos sinalados na letra b) anterior, a dedución por maternidade corresponde íntegra e exclusivamente á nai, sempre que cumpra os requisitos indicados para ter dereito á mesma. En consecuencia, en ningún caso distinto dos mencionados será admisible a aplicación da dedución por parte do pai nin tampouco o reparto ou rateo da mesma entre o pai e a nai.

B. Fillos que dan dereito á aplicación da dedución

• Os fillos por natureza , desde o mes do seu nacemento ata o mes anterior a aquel en que cumpran os tres anos de idade, ambos os dous incluídos.

• Os fillos adoptados e os menores vinculados ao contribuínte por razón de tutela ou acollemento, permanente ou preadoptivo, ou de delegación de garda para a convivencia preadoptiva.

Nos supostos de adopción ou acollemento permanente ou preadoptivo ou de delegación de garda para a convivencia preadoptiva, a dedución poderase practicar, con independencia da idade do menor, durante os tres anos seguintes á data da inscrición no Rexistro Civil.

Cando a inscrición non sexa necesaria, a dedución poderase practicar durante os tres anos posteriores á data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

Cando teña lugar a adopción dun menor que estivese en réxime de acollemento, permanente ou preadoptivo, de delegación de garda para a convivencia preadoptiva ou cando se produza un cambio na situación do acollemento, a dedución practicarase durante o tempo que reste ata esgotar o prazo máximo de tres anos anteriormente citado.

Nos casos de tutela, o titor terá dereito ao importe da dedución que corresponda ao tempo que reste ata que o tutelado alcance os tres anos de idade.

Importante: a dedución non resulta aplicable no caso de netos e demais descendentes por consanguinidade distinta dos fillos, nin cando se trate de acollementos familiares simples, de urxencia ou temporais, nin nos casos de menores respecto dos que se teña a garda e custodia por resolución xudicial.