Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunicación de variacións que afecte ao aboamento anticipado

Os contribuíntes con dereito ao aboamento anticipado das devanditas deducións virán obrigados a comunicar á Administración tributaria as variacións que afecten ao seu aboamento anticipado, así como cando, por algunha causa ou circunstancia sobrevida, incumpran algún dos requisitos para a súa percepción.

A comunicación das devanditas variacións deberá facerse no prazo dos quince días naturais seguintes a aquel en que se producise a variación ou incumprimento dos requisitos, utilizando o modelo 143.