Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo

A Sede electrónica da Axencia Tributaria incorpora un «Informador de Renda», onde poderá consultar os requisitos, límites, contías, e modalidades de cobramento da  dedución por familia numerosa ou persoas con discapacidade a cargo   e dedución por ascendentes con dous fillos a cargo  .

Normativa: Artigo 81 bis e disposición adicional cuadraxésimo segunda Lei IRPF ; art. 60 bis Regulamento  IRPF .

  1. Deducións que inclúe
  2. Requisitos e outras condicións para a aplicación das deducións
  3. Contía máxima das deducións
  4. Rateo, cálculo do importe e límite das deducións
  5. Incompatibilidades entre as deducións
  6. Aboamento anticipado das deducións
  7. Cesión do dereito á dedución
  8. Aplicación das deducións na declaración do IRPF
  9. Exemplos