Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Aplicación das deducións na declaración do IRPF

As deducións minoran a cota diferencial, con independencia de que a devandita cota diferencial resulte positiva ou negativa. En consecuencia, o importe das deducións que proceda aplicar deberá facerse constar na declaración do exercicio no apartado correspondente a "Cota diferencial e resultado da declaración ", do modelo de declaración, recadros [0623] para a dedución por descendentes con discapacidade a cargo, [0636] para a dedución por ascendentes con discapacidade a cargo, [0248] para a dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade, [0660] para a dedución por familia numerosa e [0662] para a dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos.

Importante: os descendentes ou ascendentes e o cónxuxe non separado legalmente con discapacidade que se relacionen nas deducións por persoas con discapacidade a cargo deberán dispor de NIF.

Os contribuíntes a quen, por habero solicitado no seu momento, a Axencia Tributaria satisfixese cantidades mensuais en concepto de aboamento anticipado, deberán consignar a suma destas , en función da dedución que corresponda, nos recadros [0624] (dedución por descendentes con discapacidade a cargo), [0637] (dedución por ascendentes con discapacidade a cargo), [0249] (dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade a cargo) [0661] (dedución por familia numerosa) e [0663] (dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos) da declaración .

Así mesmo, cando se cobrase cantidades anticipadamente e o contribuínte, no caso de persoas con discapacidade a cargo, non teña dereito ao mínimo por descendentes ou por ascendentes, deberá regularizar tal situación na súa declaración polo  IRPF consignando nos recadros [0664] ou [0666], segundo corresponda, o importe cobrado que debe regularizar.

No suposto de contribuíntes non obrigados a declarar, tal regularización efectuarase mediante o ingreso das cantidades percibidas en exceso no lugar, forma e prazo que determine a ministra de Facenda.

Véxase ao respecto a Orde HFP/105/2017, do 6 de febreiro, pola que se aproba os modelos 121 e 122 (BOE do 10 de febreiro).

Importante: non serán esixibles xuros de mora pola percepción, a través do aboamento anticipado e por causa non imputable ao contribuínte, de cantidades superiores ás que correspondan polas deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo.