Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Deducións que inclúe

Establécense cinco deducións destinadas a reducir a tributación dos contribuíntes con maiores cargas familiares, que minorarán a cota diferencial de forma análoga a como o fai a dedución por maternidade, isto é, con independencia de que a devandita cota diferencial resulte positiva ou negativa, podendo solicitarse tamén o seu aboamento anticipado.

Estas deducións son:

  • Dedución por cada descendente con discapacidade

  • Dedución por cada ascendente con discapacidade.

  • Dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade.

  • Dedución por familia numerosa.

  • Dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos.