Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Cesión do dereito á dedución

En que consiste

Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación dalgunha das deducións respecto dun mesmo descendente, ascendente ou familia numerosa, poderá ceder o dereito á dedución a un deles .

Considérase que non existe transmisión lucrativa a efectos fiscais por esta cesión.

Supostos en que se entende cedido o dereito a favor doutro contribuínte

Enténdese cedido o dereito nos seguintes casos:

  • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación dalgunha das deducións e presentasen unha solicitude de aboamento anticipado de forma colectiva, entenderase cedido o dereito á dedución a favor do primeiro solicitante, quen deberá consignar na declaración do IRPF o importe da dedución e a totalidade do pagamento anticipado percibido.

  • Nos restantes casos, entenderase cedido o dereito á dedución en favor do contribuínte que aplique a dedución na súa declaración, debendo constar esta circunstancia na declaración de todos os contribuíntes que tivesen dereito á dedución, non sendo que o cedente sexa un non obrigado a declarar, en cuxo caso tal cesión efectuarase mediante a presentación do modelo 121 que deberá presentarse no prazo establecido en cada exercicio para a presentación da declaración do IRPF.

    Véxase ao respecto a Orde HFP/105/2017, do 6 de febreiro, pola que se aproba o modelo 121 "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración" (BOE do 10 de febreiro). 

Atención: no caso de cesión do dereito a favor doutro contribuínte este deberase indicar na declaración, dentro da dedución que corresponda, que lle cederon o dereito á dedución e se é o caso o NIF do cedente.

Regras especiais para o cálculo da dedución cando se ceda o dereito

Cando se leve a cabo a cesión, para os efectos do cálculo da dedución, aplicaranse as seguintes regras especiais:

  1. O importe da dedución non se rateará entre eles, senón que se aplicará integramente polo contribuínte en cuxo favor se cedese a dedución.

  2. Computaranse os meses en que calquera dos contribuíntes que tivesen dereito á dedución cumpra os requisitos.

  3. Teran en contase de forma conxunta as cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades correspondentes a todos os contribuíntes que tivesen dereito á dedución.

  4. Os importes que, se é o caso, percibísense anticipadamente, consideraranse obtidos polo contribuínte en cuxo favor se cedese a dedución.