Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Solicitude de aboamento anticipado e a súa tramitación

A tramitación do aboamento anticipado efectuarase de acordo co seguinte procedemento:

1. Presentación da solicitude para o aboamento anticipado

Poderá presentarse a solicitude de aboamento anticipado a partir do momento en que, cumprindose os requisitos e condicións establecidas para o dereito á súa percepción, o contribuínte opte pola modalidade de aboamento anticipado da mesma.

A solicitude axustarase ao modelo 143 aprobado pola Orde HAP/2486/2014, do 29 de decembro (BOE do 31 de decembro), modificada por Ordénelas HAP/410/2015, do 11 de marzo (BOE do 12 de marzo) e HAC/763/2018, do 10 de xullo (BOE do 18 de xullo), debendose cubrir os datos do devandito modelo que correspondan á modalidade de dedución que se estea solicitando.

A Orde HAC/763/2018, do 10 de xullo, modificou, para as solicitudes do aboamento anticipado das deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo presentadas a partir do 1 de agosto de 2018, o modelo 143 para introducir a nova dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade.

Porén, con respecto ao incremento da dedución por familia numerosa por cada un dos fillos que formen parte da familia numerosa, que exceda do número mínimo de fillos esixidos para que os devanditos familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral ou especial, non se inclúe ningunha modificación no apartado "Dedución por familia numerosa" do modelo 143 xa que, coa información de que dispón, será a propia Axencia Tributaria a que calcule e aboe directamente o citado incremento aos contribuíntes que, tendo dereito, solicitasen o aboamento anticipado desta dedución, sen que cumpra que se achegue información adicional.

Unha vez presentada a solicitude de aboamento anticipado, non será preciso reiterar a mesma durante todo o período en que se teña dereito ao aboamento anticipado da dedución, agás para comunicar as variacións sobrevidas posteriormente.

Presentarase unha solicitude por cada dedución á que se poida ter dereito e, no caso da dedución por ascendentes ou descendentes con discapacidade a cargo, respecto de cada ascendente ou descendente que de dereito á dedución.

2. Modalidades de solicitude de aboamento anticipado e a súa tramitación

A solicitude poderase presentar utilizando unha das dúas modalidades seguintes:

 1. Modalidade individual.

  Presentarase unha solicitude por cada contribuínte con dereito a dedución.

  Neste tipo de solicitude aboarase ao solicitante a cantidade que resulte de dividir o importe que proceda entre o número de contribuíntes con dereito á aplicación do mínimo respecto do mesmo descendente ou ascendente con discapacidade, ou entre o número de ascendentes ou irmáns orfos de pai e nai que formen parte da mesma familia numerosa, segundo a modalidade de dedución de que se trate.

  O importe do aboamento mensual da dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade será de 100 euros e a solicitude sempre será individual, correspondendo a un só contribuínte.

 2. Modalidade colectiva.

  A solicitude presentarase por todos os contribuíntes que puidesen ter dereito á dedución respecto dun mesmo descendente, ascendente ou familia numerosa.

  Neste tipo de solicitude deberase designar como primeiro solicitante a un contribuínte que cumpra, no momento de presentar a solicitude, os requisitos previstos para a aplicación da dedución que corresponda.

  O aboamento anticipado efectuarase mensualmente sen rateo algún, por importe de 100 euros por cada descendente, ascendente ou familia numerosa. O devandito importe será de 200 euros se se trata dunha familia numerosa de categoría especial. Nos supostos de familia numerosa, o devandito importe incrementarase en 50 euros mensuais por cada un dos fillos que formen parte da familia numerosa, que exceda do número mínimo de fillos esixidos para que os devanditos familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral ou especial, segundo corresponda.

Cada mes de xaneiro poderase modificar a modalidade de solicitude respecto de cada unha das deducións.

Os solicitantes, o cónxuxe non separado legalmente con discapacidade e os descendentes ou ascendentes con discapacidade que se relacionen na solicitude, deberán dispor de número de identificación fiscal.

3. Resolución

A Axencia Estatal de Administración Tributaria, á vista da solicitude recibida, e dos datos que constan no seu poder, se considera procedente a solicitude aboará de oficio de forma anticipada e a conta o importe de cada dedución ao solicitante.

No suposto de que non procedese o aboamento anticipado da dedución, a Axencia Estatal de Administración Tributaria procederá a ditar resolución expresa que será notificada ao interesado. O acordo que denegue a solicitude terá que ser en todo caso motivado.

4. Cobramento

O aboamento das deducións de forma anticipada efectuarase mensualmente pola Axencia Estatal de Administración Tributaria, mediante transferencia bancaria, polo importe que corresponda en función de se é unha solicitude individual ou colectiva e dos meses en que se cumpran as condicións. O ministro de Facenda poderá autorizar o aboamento por cheque cruzado ou nominativo cando concorran circunstancias que o xustifiquen.