Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo 1. Dedución por descendentes con discapacidade a cargo con aboamento anticipado

O matrimonio formado por don F.G.D, que percibe unha pensión de xubilación da Seguridade Social de 1.600 euros mensuais, e doa TV J conviven co seu fillo de 35 anos que teñen acreditado desde 1992 un grao de discapacidade do 33 por 100 e que percibe unha renda exenta.

Determinar o importe da dedución por descendentes con discapacidade a cargo correspondente ao exercicio 2022 sabendo que a cota diferencial da declaración conxunta do matrimonio ascende a 2.300 euros e que en xullo de  2022  solicitaron e percibiron de forma colectiva o pagamento anticipado da dedución.

Solución :

Nota previa: don F.G.D., cumpre os requisitos para aplicar a dedución ao ser pensionista e ter dereito ao mínimo por descendentes neste caso ao tratarse dun fillo con discapacidade calquera que sexa a súa idade, que convive co contribuínte e non teñen rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros, nin presenta declaración. Pola súa banda, Dona TV J non ten dereito á dedución ao non realizar ningún tipo dunha actividade por conta propia ou allea nin percibir prestacións como pensionista ou desempregado.

Cota diferencial: + 2.300,00

Dedución por descendente con discapacidade a cargo:

  • Numero de meses de cumprimento dos requisitos: 12 meses
  • Importe da dedución = - 1.200
  • Límite da dedución por fillo (1.200 euros) (1)

Aboamento anticipado:

  • Numero de meses que percibiu o aboamento anticipado: 6 meses (2)
  • Importe do aboamento anticipado da dedución (6 meses x 100 euros) = + 600

Diferenza (1.200 - 600) = - 600

Resultado da declaración (2.300 - 600): 1.700 (a ingresar)

Notas ao exemplo:

(1) Ao tratarse dun contribuínte que percibe unha pensión da Seguridade Social non lles resulta de aplicación o límite do importe das cotizacións e cotas satisfeitas á Seguridade Social e Mutualidades que se se establece para contribuíntes que realizan unha actividade por conta propia ou allea.

O límite será a contía anual da dedución 1.200 euros e na medida en que se cumpriu todo o ano os requisitos esixidos poderá deducir o seu importe íntegro. Volver

(2) Desde xullo a decembro recibiu 6 meses o aboamento anticipado por importe de 100 euros cada mes (600 euros). Volver