Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo 3. Dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade a cargo con aboamento anticipado

Don T.F.P. de 85 anos percibe unha pensión de xubilación de 16.500 euros anuais. A súa muller dona A.P.A. de 82 anos, que ten un grao de discapacidade recoñecido do 85 por 100, obtivo no ano 2021 rendas, excluídas as exentas, por importe de 250 euros e no exercicio 2022  por 300 euros. Ambos os dous cónxuxes viven sos.

Determinar o importe da dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade correspondente exercicio 2022  e o resultado da súa declaración sabendo que a cota diferencial da declaración conxunta do matrimonio ascende a-1.300 euros e que Don T.F.P. solicito o aboamento anticipado da dedución o 1 de outubro de  2022.

Solución :

Cota diferencial: - 1.300,00

Dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade a cargo. (1)

  • Número de meses de cumprimento dos requisitos: 12 meses (2)
  • Importe da dedución = -1.200
  • Límite da dedución (1.200 euros)

Aboamento anticipado : (3)

  • Número de meses que percibiu o aboamento anticipado: 3 meses
  • Importe do aboamento anticipado da dedución (3 meses x 100 euros) = +300

Diferenza (1.200 - 300) = -900

Resultado da declaración: -(1.300 + 900) = -2.200 (a devolver)

Notas ao exemplo

(1) Dona A.P.A. non obtivo no exercicio 2022  rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros nin xerou o dereito á dedución por ascendente con discapacidade ao non cumprir o requisito de convivencia con ningún dos seus fillos, Don T.F.P. ten dereito á dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade. Volver

(2) Na medida en que o importe total da devandita dedución (1.200 euros) aplícase proporcionalmente ao número de meses en que se cumpran os requisitos, o importe e límite neste caso é de 1.200 euros.

Por outra banda, ao tratarse dun pensionista, non lles resulta de aplicación o límite do importe das cotizacións e cotas satisfeitas á Seguridade Social e Mutualidades de carácter alternativo reportadas en cada período impositivo. Volver

(3) Para o aboamento anticipado da dedución por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade, segundo o artigo 60 bis do Regulamento do IRPF, a contía das rendas anuais a tomar en consideración serán as correspondentes ao último período impositivo cuxo prazo de presentación de autoliquidación finalizase ao inicio do exercicio en que se solicita o seu aboamento anticipado, isto é, as do exercicio 2021 que foron de 250 euros. Polo tanto, tendo dereito, o importe do aboamento mensual da dedución de forma anticipada por cónxuxe non separado legalmente con discapacidade será de 100 euros desde o mes en que presenta a solicitude (outubro) ata decembro, isto é, durante 3 meses de  2022.  (Volver)