Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo 4. Dedución por familia numerosa con cesión do dereito e aboamento anticipado

Matrimonio formado don R.P.G. e dona M.G.B., ambos os dous traballaron en  2022. El como funcionario dun Ministerio, cun desconto por cotas á MUFACE por importe anual de 527 euros. Ela desenvolvendo unha actividade profesional pola que estivo  dada de alta durante todos os meses do ano no Réxime Especial de traballadores autónomos e pola que  cotizou por un importe anual de 2.100 euros.

O matrimonio ten catro fillos de 20, 18, 15 e 13 anos, respectivamente, dedicados en 2022  aos seus estudos e está en posesión do título de familia numerosa de categoría xeral.

Determinar o importe da dedución por familia numerosa correspondente exercicio 2022  e o resultado da súa declaración, tendo en conta que don R.P.G cedeu ao outro proxenitor o seu dereito á dedución, que solicitaron en marzo de forma colectiva o aboamento anticipado e que a cota diferencial IRPF de doa M.G.B. foi no ano 2022  de 300 euros.

Solución :

Declaración da contribuínte dona M.G.B.

Nota previa: don R.P.G. non deberá consignar nada na súa declaración de IRPF nos recadros relativos á dedución por familia numerosa por ceder o seu dereito no momento de solicitar o aboamento anticipado de forma colectiva.

Cota diferencial: + 300

Dedución familia numerosa

1. Por familia numerosa de categoría xeral: (1)

  • Número de meses de cumprimento dos requisitos: 12 meses
  • Importe da dedución = -1.200
  • Límite da dedución (1.200 euros) (2)

2. Incremento polos fillos que, formando parte da familia numerosa, exceden do número mínimo de fillos esixidos para ser familia numerosa de categoría xeral:

  • Número de fillos que exceden do mínimo: 1 fillo (3)
  • Número de meses de cumprimento dos requisitos: 12 meses
  • Incremento da dedución = -600,00 (4)

3. Total dedución por familia numerosa (1.200 + 600) = -1.800

Aboamento anticipado

1. Por familia numerosa de categoría xeral: (5)

  • Número de meses que percibiu o aboamento anticipado: 10 meses
  • Importe do aboamento anticipado da dedución (10 meses x 100 euros) = +1.000

2. Incremento polos fillos que, formando parte da familia numerosa, exceden do número mínimo de fillos esixidos para ser familia numerosa de categoría xeral: (6)

  • Número de meses que percibiu o aboamento anticipado: 10 meses
  • Importe do aboamento anticipado da dedución (10 meses x 50 euros) = +500

3. Total aboamento anticipado (1000 + 500) = -1.500

Diferenza (dedución 1.800 - aboamento anticipado 1.500) = -300

Resultado da declaración (300 - 300) = 0

Notas ao exemplo:

(1) Como consecuencia da cesión computaranse os meses en que calquera dos contribuíntes que tivesen dereito á dedución cumpra os requisitos (neste caso 12 meses) e doa M.G.B. aplicase integramente na súa declaración de IRPF de 2022  o importe da dedución que corresponda e a totalidade do pagamento anticipado percibido. Volver

(2) Ao haber cesión teñen en cóntase de forma conxunta as cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e Mutualidades correspondentes aos dous proxenitores (2.100 + 527 = 2.627). Ao ser superior o importe das cotizacións e cotas totais á Seguridade Social e á MUFACE a contía máxima da dedución prevalece esta última. Volver

(3) De acordo co artigo 2 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas, neste caso, o mínimo de fillos esixidos para ser familia numerosa de categoría xeral son 3. Ao ter 4 fillos que formaron parte da familia numerosa durante  2022, o exceso será de 1 fillo. Volver

(4) Na medida en que o importe total da devandita dedución (ata 600 euros por cada un dos fillos) aplícase proporcionalmente ao número de meses en que se cumpran os requisitos, o importe e límite neste caso é de 600 euros.

Por outra banda, este incremento, como establece o artigo 81 bis da Lei do   IRPF non se terá en conta para os efectos do límite do importe das cotizacións e cotas satisfeitas á Seguridade Social e Mutualidades de carácter alternativo reportadas en cada período impositivo. Volver

(5) Percibiuse o pagamento anticipado desde marzo a decembro (1.000 euros). Este importe considerarase obtido polo contribuínte en cuxo favor se cedese a dedución. Volver

(6) Para o aboamento anticipado do incremento, ao tratarse neste caso dunha solicitude colectiva, a dedución anticipada incrementouse en 50 euros mensuais polo fillo que excede do número mínimo de fillos esixidos para que os devanditos familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral.

Sinalar, ademais, que conforme expón a Orde HAC/763/2018, do 10 de xullo (BOE do 18 de xullo), ao ter en conta a información de que dispón a Axencia Tributaria en virtude do que se dispón no artigo 60 bis.6 do Regulamento do IRPF, non cumprirá que os contribuíntes que soliciten o aboamento do pagamento anticipado da dedución por familia numerosa, acheguen información adicional, xa que a Axencia Tributaria será a que calcule o incremento desta dedución que corresponda por cada fillo que excede  do número mínimo de fillos esixidos para que os devanditos familia adquirise a condición de familia numerosa de categoría xeral ou especial e proceda, canda o importe da dedución por familia numerosa, ao seu aboamento anticipado. Volver