Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo 5. Dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos

Dona M.B.A. divorciada con dous fillos cuxa garda e custodia ten atribuída. Un dos fillos ten unha discapacidade do 33 por 100. O outro proxenitor non está obrigado a satisfacer anualidades por alimentos a favor dos fillos.

Determinar o importe da dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos e o resultado da declaración tendo en conta que dona M.B.A. recibiu unha prestación ata outubro de 2022  e un subsidio por desemprego os meses de novembro e decembro de  2022, que a súa cota diferencial é de-400 euros e que solicitou o aboamento anticipado que lle correspondía desde xaneiro.

Solución :

Nota previa : No presente exemplo cúmprense tanto os requisitos para aplicar a dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos como os requisitos para aplicar a dedución por familia numerosa xa que de acordo co establecido polo artigo 2 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas xa equipase a familia numerosa a constituída por un ascendente con dous fillos, en que un deles teña como neste caso unha discapacidade. O contribuínte debe optar por aplicar unha ou outra dedución, pero non as dous. Neste caso conforme ao enunciado do exemplo opta por aplicar a dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos.

Agora ben, ao existir un descendente con discapacidade polo que Dona M.B.A teñen dereito á totalidade do mínimo por descendentes ademais da dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos, pode aplicar tamén a dedución por descendentes con discapacidade a cargo (ambas as dúas deducións son compatibles entre si).

Cota diferencial = -400

A) Dedución por ascendente, separado legalmente ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos:

Importe da dedución

  • Número de meses de cumprimento dos requisitos: 12 meses
  • Importe da dedución (12 meses x 100 euros) = -1.200
  • Límite da dedución (1.200 euros) (1)

Aboamento anticipado:

  • Número de meses que percibiu o aboamento anticipado: 12 meses (2)
  • Importe do aboamento anticipado da dedución (12 meses x 100 euros) = +1.200

Diferenza (1.200 - 1.200) = 0

B) Dedución por descendente con discapacidade a cargo:

Importe da dedución

  • Número de meses de cumprimento dos requisitos: 12 meses
  • Importe da dedución (12 meses x 100 euros) = -1.200
  • Límite da dedución por fillo (1.200 euros) (1)

Aboamento anticipado :

  • Número de meses que percibiu o aboamento anticipado: 12 meses(2)
  • Importe do aboamento anticipado da dedución (12 meses x 100 euros) = +1.200

Diferenza (Dedución 1.200 - Aboamento anticipado 1.200) = 0

Resultado da declaración : -400 (a devolver)

Notas ao exemplo:

(1) Ao tratarse dun contribuínte que percibe unha prestación de asistencia (xaneiro a outubro) e outra  por desemprego (novembro e decembro),  non lle resulta de aplicación o límite do importe das cotizacións e cotas satisfeitas á Seguridade Social e Mutualidades que se se establece para os contribuíntes que realizan unha actividade por conta propia ou allea.

O límite será a contía anual da dedución 1.200 euros e na medida en que se cumpriu todo o ano os requisitos esixidos poderá deducir o seu importe íntegro. (volver ao a) (volver ao b)

(2) Desde xaneiro a decembro recibiu 12 meses o aboamento anticipado por importe de 100 euros cada mes (1.200 euros). (volver ao a) (volver ao b)