Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exencións

Exencións do artigo 7 da Lei do    IRPF

Complemento de axuda á infancia para beneficiarios do ingreso mínimo vital. 

O complemento de axuda para a infancia que establece o artigo 11.6 da Lei 19/2021, do 20 de decembro, ten a natureza de ingreso mínimo vital e por iso estará exento do IRPF de acordo co establecidos no  artigo 7. y) da Lei do IRPF.

O devandito complemento de axuda para a infancia substitúe, ademais, á asignación por fillo ou menor a cargo sen discapacidade ou con discapacidade inferior ao 33 por 100, que se regulaba no Capítulo I do título VI do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, e que queda suprimida, aínda que temporalmente van existir supostos en que se permite manter a percepción desta asignación económica (principalmente para aqueles beneficiarios que a percibían antes do 1 de xuño de 2020 e non cumpren os requisitos para gozar do complemento de axuda para a infancia).

Para estes casos (asignación por fillo ou menor a cargo sen discapacidade ou con discapacidade inferior ao 33 por 100) a asignación estará exenta de acordo co que se establece no  artigo 7. h) da Lei do IRPF.

Outras rendas exentas distintas das previstas no artigo 7 da Lei do IRPF

Indemnizacións percibidas en concepto de responsabilidade civil por danos persoais polos familiares das vítimas do accidente do voo GWI9525

Con efectos desde 31 de marzo de 2022 e exercicios anteriores non prescritos, o Real decreto - lei 6/2022, do 29 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes no marco do Plan Nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína, declarou exentas as indemnizacións percibidas en concepto de responsabilidade civil por danos persoais polos familiares das vítimas do accidente do voo GWI9525 da compañía aérea alemá Germanwings, acontecido nos Alpes franceses o 24 de marzo de 2015,  así como as axudas satisfeitas pola devandita compañía aérea ou por unha entidade vinculada a esta última.

Exención polas axudas por danos persoais ocasionados polos incendios que tiveron lugar nas Comunidades Autónomas relacionadas en anexo do Acordo do Consello de ministros 23 de agosto de 2022

Están exentas, de acordo co que se dispón no Real decreto-lei  20/2022, do 27 de decembro (BOE do 28 de decembro), as axudas previstas na Lei 17/2015, do 9 de xullo,  por danos persoais ocasionados polos incendios forestais que tiveron lugar en determinadas Comunidades Autónomas,  relacionadas  no Anexo do Acordo do Consello de ministros, do 23 de agosto de 2022.

Exención polas subvencións e axudas concedidas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios

O artigo 1.Tres da  Lei 10/2022, do 14 de xuño, de medidas urxentes para impulsar a actividade de rehabilitación edificatoria no contexto do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (BOE do 15 de xuño), modificou o apartado 4 da disposición adicional quinta da Lei do IRPF, para ampliar o ámbito das axudas e subvencións concedidas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios. Como consecuencia, non se integrarán na base impoñible do IRPF  no exercicio 2021 e seguintes aquelas que fosen concedidas en virtude dos distintos programas establecidos no Real Decreto 691/2021, 737/2020, 853/2021 e 477/2021.