Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Modelo 036

Con efectos 1 de xullo de 2021, introdúcense no modelo 036 as modificacións necesarias para adaptaro ás modificacións introducidas polo artigo décimo do Real Decreto-lei 7/2021, do 27 de abril,  incorporando o modelo 036 tanto o exercicio da opción pola non suxeición ao Imposto sobre o Valor Engadido das entregas de bens a que se refire o artigo 68.Catro e das prestacións de servizos a que se refire o artigo 70.Un.8.º da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, como a comunicación da suxeición das entregas de bens a que se refiren o artigo 68.Tres.a) e Cinco da Lei do devandito imposto e das prestacións de servizos a que se refire o artigo 70.Un.4.º.a) da mesma Lei.