Saltar ao contido principal

Manual práctico IVE 2021.

Portada do manual práctico de IVE 2021

Esta publicación ten efectos meramente informativos

 1. Número de identificación da publicación (NIPO)
 2. Capítulo 1. Novidades a destacar en 2021
 3. Capítulo 2. Introdución
 4. Capítulo 3. Entregas de bens e prestacións de servizos realizados por empresarios e profesionais
 5. Capítulo 4. Suxeitos pasivos. Repercusión. Devindicación. Base impoñible e Tipo impositivo
 6. Capítulo 5. Deducións e devolucións
 7. Capítulo 6. Os réximes especiais no IVE
 8. Capítulo 7. A fiscalidade das PEMES. O réxime simplificado
 9. Capítulo 8. A xestión do Imposto sobre o Valor Engadido
 10. Capítulo 9. As declaracións informativas do IVE. Modelos 390 e 349
 11. Capítulo 10. Obrigas formais dos suxeitos pasivos do IVE: Facturas e Libros Rexistro
 12. Apéndice normativo
 13. Índice de modelos