Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Rectificación das anotacións contables

Procederá cando se incorrese nalgún erro material ao efectuar as anotacións rexistrais.

Nos Libros rexistro non levados a través da Sede electrónica a rectificación debe realizarse nun asento ou grupo de asentos único diferenciado do resto de anotacións ao finalizar cada período de liquidación mediante unha anotación ou grupo de anotacións que permita determinar, para cada período de liquidación, o correspondente imposto devindicado e soportado, unha vez practicada a devandita rectificación.

Se se trata de bens de investimento e as rectificacións afectan a regularización de deducións, anotaranse no Libro Rexistro de bens de investimento xunto á anotación do ben a que se refiran.

Nos Libros rexistro levados a través da Sede electrónica, estas rectificacións implicarán «rectificacións rexistrais» debendo informarse cunha clave específica de acordo ás especificacións recollidas no Anexo I da Orde HFP/417/2017, do 12 de maio.