Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Rectificación das anotacións contables

Procederá cando se incorrese nalgún erro material ao efectuar as anotacións rexistrais.

Nos Libros rexistros non levados a través da Sede electrónica a rectificación debe realizarse nun asento ou grupo de asentos únicos diferenciado do resto de anotacións ao finalizar cada período de liquidación mediante unha anotación ou grupo de anotacións que permita determinar, para cada período de liquidación, o correspondente imposto reportado e soportado, unha vez practicada a devandita rectificación.

Se se trata de bens de investimento e as rectificacións afectan á regularización de deducións, anotaranse no Libro Rexistro de bens de investimento xunto á anotación do ben a que se refiran.

Nos Libros rexistro levado a través da Sede electrónica, estas rectificacións implicarán «rectificacións rexistrais» debendo informarse cunha clave específica de acordo ás especificacións recollidas no Anexo I da Orde HFP/417/2017, do 12 de maio.