Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Concepto de ouro de investimento

Considéranse ouro de investimento:

  1. Os lingotes ou láminas de ouro de lei igual ou superior a 995 milésimas e cuxo peso se axuste ao disposto no apartado noveno do anexo da Lei do IVA.

  2. As moedas de ouro que reúnan os seguintes requisitos:

    1. Que sexan de lei igual ou superior a 900 milésimas.

    2. Que fosen acuñadas con posterioridade ao ano 1800.

    3. Que sexan ou fosen moeda de curso legal no seu país de orixe.

    4. Que sexan comercializadas habitualmente por un prezo non superior nun 80 por cento ao valor de mercado do ouro contido nelas.

En todo caso enténdese que estes requisitos se cumpren respecto das moedas de ouro incluídas na relación que se publique no «Diario Oficial da Unión Europea» antes do 1 de decembro de cada ano.Considerarase que as devanditas moedas cumpren os requisitos esixidos para ser consideradas ouro de investimento durante o ano natural seguinte a aquel en que se publique ou nos anos sucesivos mentres non se modifiquen as publicadas anteriormente.