Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

A declaración-resumo anual.Modelo 390

A declaración-resumo anual do IVA, modelo 390, é unha declaración tributaria de carácter informativo que contén o conxunto das operacións realizadas ao longo do ano natural.

Para efectuar a declaración-resumo anual, deberá utilizarse o modelo 390, que estableza o Ministerio de Facenda e Función Pública.O modelo 390 foi aprobado pola Orde EHA/3111/2009, do 5 de novembro.

A Axencia Tributaria incorporou na súa páxina web o servizo «Axuda cumprimentación modelo 390 básico para autónomos» que lle axuda a determinar os importes e outra información a consignar nas casas do modelo 390, sempre que tribute exclusivamente á Administración do Estado.Este servizo pode ser utilizado só por contribuíntes que apliquen exclusivamente o réxime xeral con período trimestral e sempre que durante o exercicio non apliquen pro rata nin sectores diferenciados, realicen operacións de comercio exterior, non teñan clientes que estean en recarga de equivalencia, non estean incluídos en réxime de caixa nin sexan destinatarios deste, non teñan operacións nas que se aplique o investimento de suxeito pasivo, nin satisfixesen compensacións do réxime especial de agricultura, gandería e pesca.

  1. Obrigados a presentar a declaración
  2. Contido
  3. Prazo e formas de presentación
  4. Suposto práctico