Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Prazo e formas de presentación

1.Prazo de presentación

A declaración-resumo anual deberá presentarse no mesmo prazo que a última autoliquidación do IVA do exercicio, é dicir, do 1 ao 30 de xaneiro do ano seguinte.

2.Formas de presentación

O modelo 390 presentarase por vía electrónica a través de internet, na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, mediante:

 1. Certificado electrónico recoñecido. Poderá ser utilizada por todos os suxeitos pasivos.

  Non obstante, é obrigatorio o seu uso para os suxeitos pasivos inscritos no Rexistro de devolución mensual, aqueles que teñan a condición de grande empresa ou estean adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, os que tributen en Réxime especial do grupo de entidades, as Administracións Públicas, así como aqueles que teñan forma xurídica de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada.

 2. O sistema Cl@ve ou sistema de firma con clave de acceso nun rexistro previo como usuario establecido. Poderá ser utilizado por todas as persoas físicas non obrigadas á utilización dun certificado electrónico.

  Dende 1 de xaneiro de 2020 suprímese a presentación mediante mensaxe SMS do modelo 390.

2.1 Que requisitos técnicos se precisan para a presentación electrónica

Para poder presentar a declaración-resumo anual do IVA deberase ter en conta o seguinte:

 1. O declarante deberá dispoñer de número de identificación fiscal (NIF).

 2. Para efectuar a presentación debe xerarse previamente un ficheiro coa declaración a transmitir, que poderá obterse mediante a utilización do formulario desenvolvido pola Axencia Tributaria ou por un programa informático capaz de obter un ficheiro co mesmo formato.

 3. Se a presentación electrónica se realiza utilizando un certificado electrónico recoñecido pola Axencia Tributaria, o navegador deberá telo incorporado.

 4. Se a presentación electrónica se quere realizar utilizando o sistema Cl@ve, o declarante deberá estar previamente rexistrado no sistema.

2.2 Como se presenta a declaración

O procedemento para a presentación do modelo 390 será o seguinte:

 1. O declarante ou, no seu caso, o presentador, poñerase en comunicación coa Sede electrónica da Axencia Tributaria en Internet e procederá a:

  1. Cumprir o formulario do modelo 390 ou seleccionar o ficheiro coa declaración a transmitir.

  2. Transmitir a correspondente declaración:

   • Co certificado recoñecido previamente instalado no navegador.

   • Co sistema Cl@ve (exclusivo para persoas físicas non obrigadas a utilizar certificado).

 2. Se a declaración é aceptada, a Axencia Tributaria devolveralle en pantalla os datos da presentación validados cun código seguro de verificación, así como a data e hora da presentación.

  No suposto de que a declaración fose rexeitada, mostraranse en pantalla os erros detectados para que se proceda á súa emenda.

 3. O presentador deberá conservar a declaración aceptada e os datos validados co correspondente código seguro de verificación.

2.3 Colaboración social na presentación de declaracións

A presentación electrónica das declaracións do Imposto sobre o Valor Engadido pode efectuarse, ademais de polo propio suxeito pasivo ou por un apoderado, por unha persoa ou entidade autorizada para presentar declaracións en representación de terceiras persoas, de acordo co disposto nos artigos 79 a 81, ambos os dous inclusive, do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, nos que se desenvolve a colaboración social na xestión dos tributos para a presentación telemática de declaracións, comunicacións e outros documentos tributarios.

Pode obter máis información sobre a colaboración social na páxina web da Axencia Tributaria.