Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Suposto práctico

O señor «X» realizou as seguintes actividades económicas durante o ano 2021:

 • Fabrica cociñas, batedoras, cafeteiras, aspiradoras, frigoríficos, secadoras, ventiladores, lavadoras, etc. Esta actividade encóntrase recollida na epígrafe 345.1 do Imposto sobre Actividades Económicas («fabricación de aparatos electrodomésticos»).

 • Ten unha explotación agrícola pola que non renunciou ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca.

Tributación polo Imposto sobre o Valor Engadido:

 • Pola fabricación de aparatos electrodomésticos tributa polo réxime xeral do imposto.

 • Pola explotación agrícola, tributa no réxime especial da agricultura, gandería e pesca, o que significa que por esta actividade non presenta autoliquidacións, obtendo a correspondente compensación a prezo fixado cada vez que venda.

As actividades realizadas constitúen dous sectores de actividade diferenciados, polo que o réxime de deducións se aplica con independencia en cada un deles.Se hai algunha adquisición que afecte a varios destes réximes, será aplicable a pro rata para determinar que parte do IVA soportado é deducible, tendo en conta, para estes efectos, que as operacións realizadas no réxime especial non dan dereito a deducir.

As operacións que se describen no suposto prodúcense exclusivamente na actividade de fabricación de aparatos electrodomésticos.

O volume global de operacións do ano 2020 foi de 300.000 euros.

A declaración do 4.º trimestre de 2020 resultou a compensar por 3.000 euros.

Nas operacións, supoñeremos que o imposto non está incluído no prezo salvo que, por precepto legal, deba entenderse o contrario ou se indique expresamente outra cousa.

Operacións do primeiro trimestre

(1) Compra motores a un empresario español por 36.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario
 • IVA soportado:(36.000 x 21%):7.560 euros

(2) Compra chapa un fabricante alemán por 18.000 euros.

 • HI:adquisición intracomunitaria de bens
 • IVA devindicado e soportado:(18.000 x 21%):3.780 euros

(3) Recibe servizos dun avogado por 6.000 euros.

 • HI:prestación de servizos realizada por un profesional
 • IVA soportado:(6.000 x 21%):1.260 euros

(4) Recibe a factura do transporte realizado por un transportista alemán polo traslado dos bens do punto (2) cuxo importe ascende 3.000 euros.

 • HI:prestación de servizos realizada por un empresario

  O servizo enténdese realizado na súa totalidade no territorio de aplicación do imposto ao tratarse dun transporte intracomunitario de bens cuxo destinatario é un empresario ou profesional

  Prodúcese o investimento do suxeito pasivo por ser o prestador non establecido.

 • IVA devindicado e soportado:(3.000 x 21%):630 euros

(5) Paga por aluguer do local onde exerce a actividade 5.000 euros.

 • HI:prestación de servizos realizada por un empresario
 • IVA soportado:(5.000 x 21%):1.050 euros

(6) Compra parafusos en Marrocos por importe de 12.000 euros.

 • HI:importación

  O IVA devindicado págase na alfándega polo que na autoliquidación só figura como IVA soportado.Non pode optar polo diferimiento.

 • IVA soportado:(12.000 x 21%):2.520 euros

(7) Vende electrodomésticos a un almacenista por importe de 55.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario
 • IVA devindicado:(55.000 x 21%):11.550 euros

(8) Factura por montaxes e arranxos nas vendas realizadas a particulares 4.000 euros.

 • HI:prestación de servizos realizada por un empresario
 • IVA devindicado:(4.000 x 21%):840 euros

(9) Vende electrodomésticos a comerciantes no réxime especial da recarga de equivalencia por 24.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Por estar o destinatario en recarga de equivalencia, ten que repercutir o IVA e a recarga sobre a mesma base.

 • IVA devindicado:(24.000 x 21%):5.040 euros
 • Recarga equivalencia:(24.000 x 5,2%):1.248 euros

(10) Vende electrodomésticos en Marrocos por 12.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  A entrega estará exenta por expedirse ou transportarse os bens fóra da Comunidade polo transmitente, é dicir, tratarse dunha exportación.

Liquidación primeiro trimestre

IVA DEVINDICADO

Réxime xeral

 • Vendas interiores:[55.000(7) + 24.000(9)] x 21%:16.590 euros
 • Servizos prestados:4.000(8) x 21%:840 euros
 • Total IVA devindicado en Vendas interiores e servizos prestados (83.000 x 21%):17.430 euros
 • Recarga de equivalencia:(24.000(9) x 5,2%):1.248 euros
 • Adquisicións intracomunitarias:(18.000(2) + 3.000(4) x 21%):4.410 euros
 • TOTAL COTA DEVINDICADA:23.088 euros

IVA DEDUCIBLE

Por cotas soportadas en operacións interiores

Compra interiores:(36.000(1) x 21%):7.560 euros

Servizos recibidos:[6.000(3) + 5.000(5)] x 21%:2.310 euros

Total cotas soportadas en operacións interiores:9.870 euros

Por cotas satisfeitas en importacións:(12.000(6) x 21%):2.520 euros

En adquisicións intracomunitarias:(18.000 (2) + 3.000(4) x 21%):4.410 euros

TOTAL A DEDUCIR: 16.800 euros

Diferenza:6.288 euros

Cota a compensar de períodos anteriores:3.000 euros

Diferenza a ingresar:3.288 euros

Outros datos a considerar para a declaración-resumo anual

 • Para os efectos de consignar as operacións realizadas en réxime xeral (casa 99 do modelo 390), estas operacións ascenderon a 83.000 euros (da base impoñible do IVA devindicado (104.000) hai que descontar as adquisicións intracomunitarias de bens e de servizos (21.000) porque non son operacións realizadas senón recibidas, ademais hai que ter en conta que non debe sumarse dúas veces a base impoñible sobre a que se aplica tamén a recarga de equivalencia).

 • As exportacións do trimestre ascenden a 12.000 euros.

 • As vendas agrícolas realizadas e documentadas no trimestre supuxeron 15.000 euros máis o 12% de compensación:16.800 euros.

Operacións do segundo trimestre

(11) Compra pezas en Xapón por importe de 36.000 euros.

 • HI:importación de bens
 • IVA soportado:(36.000 x 21%):7.560 euros

(12) Vende electrodomésticos a almacenistas por 70.000 euros, acórdase un desconto de 3.000 euros dado o importe do pedido.

 • HI:entregas de bens efectuadas por un empresario

  Non se inclúen na contraprestación que constitúe a base impoñible do imposto os descontos concedidos ao tempo de realizarse a operación e en función dela.

 • IVA devindicado:(67.000 x 21%):14.070 euros

(13) préstanlle un servizo de reparación de maquinaria por 30.000 euros.Está pendente de pagamento, pero xa recibiu a factura.Polo aprazamento de pagamento cóbranlle máis de 600 euros de intereses incluídos en factura.

 • HI:prestación de servizos realizada por un empresario

  É indiferente o momento de pagamento sempre que sexa posterior á devindicación.

  Os intereses non se inclúen na base impoñible ao ser posteriores á devindicación, ser os usuais do mercado e facerse constar separadamente na factura.

 • IVA soportado:(30.000 x 21%):6.300 euros

(14) Vende electrodomésticos a comerciantes en recarga de equivalencia por 12.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario
 • IVA devindicado:(12.000 x 21%):2.520 euros
 • Recarga de equivalencia:(12.000 x 5,2%):624 euros

(15) Compra maquinaria de fabricación por 1.800 euros.

 • HI:entrega de bens efectuada por un empresario

  En ningún caso terá a consideración de ben de investimento ao ser inferior a 3.005,06 euros.

 • IVA soportado:(1.800 x 21%):378 euros

(16) Recibe servizos dun avogado establecido en Francia por 3.000 euros.

 • HI:prestación de servizos realizada por un profesional

  A operación enténdese realizada no territorio de aplicación do IVA español por ter o destinatario a condición de empresario ou profesional e a sede da súa actividade no devandito territorio.

  Prodúcese o investimento do suxeito pasivo por ser o prestador non establecido

 • IVA devindicado e soportado:(3.000 x 21%):630 euros

(17) Vende produtos a un empresario xaponés por 9.000 euros.A posta a disposición realízase en Xapón.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Operación exenta por expedirse ou transportarse os bens fóra da Unión Europea polo transmitente.

(18) Paga a un transportista español 1.200 euros.

 • HI:prestación de servizos realizada por un empresario
 • IVA soportado:(1.200 x 21%):252 euros

(19) Compra pezas en Holanda por importe de 18.000 euros.

 • HI:adquisición intracomunitaria de bens
 • IVA devindicado e soportado:(18.000 x 21%):3.780 euros

(20) Recibe anticipos de clientes por 6.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  O cobramento de anticipos supón a devindicación do IVA.

 • IVA devindicado:(6.000 x 21%):1.260 euros

(21) Realiza reparacións por 6.000 euros dos electromésticos que vendeu.

 • HI:prestación de servizos realizada por un empresario
 • IVA devindicado:(6.000 x 21%):1.260 euros

(22) Compra maquinaria de fabricación por importe de 5.100 euros, obtendo un desconto por pronto pagamento incluído en factura de 100 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Non se inclúen na base impoñible os descontos concedidos ao tempo de realizarse a operación e en función dela.

 • IVA soportado:(5.000 x 21%):1.050 euros

(23) Vende produtos a un comerciante francés por 12.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Operación exenta por destinarse os bens a outro Estado membro.

(24) préstanlle servizos de reparación de certos bens de investimento por valor de 24.000 euros.

 • HI:prestación de servizos realizada por un empresario

  Non ten a consideración de ben de investimento porque son execucións de obra para a reparación de bens de investimento.

 • IVA soportado:(24.000 x 21%):5.040 euros

(25) Devuelve a Holanda produtos defectuosos dos comprados no punto (19) por 6.000 euros.

 • Prodúcese a rectificación do IVA devindicado e soportado.

 • IVA devindicado e soportado:(-6.000 x 21%):-1.260 euros

(26) Gana un concurso público para instalar electrodomésticos.A entrega farase no mes de novembro.Importe de adxudicación:108.900 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Devindicación:cando se produza a posta a disposición dos bens no mes de novembro.

  Na proposta económica enténdese en todo caso incluído o imposto.

 • Base impoñible:(108.900 ÷ 1,21):90.000 euros
 • IVE:(90.000 x 21%):18.900 euros

(27) Das vendas realizadas no segundo semestre de 2018 resolveuse unha delas por importe de 7.260 euros, IVA incluído, porduciéndose a devolución das mercadorías.

 • Prodúcese a rectificación do IVA devindicado.

 • Base impoñible:(7.260 ÷ 1,21):6.000 euros
 • IVA devindicado:(-6.000 x 21%):-1.260 euros

Liquidación segundo trimestre

IVA DEVINDICADO

Réxime xeral

 • Vendas interiores:[67.000(12) + 12.000(14) + 6.000(20)] x 21%:17.850 euros
 • Servizos prestados:6.000(21) x 21%:1.260 euros
 • Total IVA Devengado en Vendas interiores e servizos prestados (91.000 x 21%):19.110 euros
 • Adquisicións intracomunitarias:(3.000(16) + 18.000(19) x 21%):4.110 euros
 • Recarga de equivalencia:(12.000(14) x 5,2%): 624 euros
 • Rectificación IVA devindicado [(-6.000(27) - 6.000(25) x 21%)]:-2.520 euros
 • TOTAL COTA DEVINDICADA:21.624 euros

IVA DEDUCIBLE

Por cotas soportadas en operacións interiores

Compras interiores:[(1.800(15) + 5.000(22)) x 21%]:1.428 euros

Servizos recibidos:[(30.000(13) + 1.200(18) + 24.000(24)) x 21%]:11.592 euros

Total cotas soportadas en operacións interiores:13.020 euros

Por cotas satisfeitas en importacións:(36.000(11) x 21%):7.560 euros

En adquisicións intracomunitarias:(3.000(16) + 18.000(19) y (25) x 21%):4.410 euros

Rectificación de deducións:(-6.000(25) x 21%):-1.260 euros

TOTAL A DEDUCIR: 23.730 euros

Diferenza a compensar:-2.106 euros

Outros datos a considerar para a declaración-resumo anual

 • As operacións realizadas en réxime xeral (casa 99 do modelo 390) ascenderon a 91.000 euros [da base impoñible do IVA devindicado (100.000 euros ) hai que descontar as adquisicións intracomunitarias de bens e de servizos (-21.000 euros ) porque non son operacións realizadas senón recibidas e hai que engadir as reducións efectuadas (+12.000 euros), ademais hai que ter en conta que non debe sumarse dúas veces a base impoñible sobre a que se aplica tamén a recarga de equivalencia].

 • As exportacións do trimestre ascenderon a 9.000 euros.

 • As entregas intracomunitarias exentas ascenderon a 12.000 euros.

 • As vendas agrícolas realizadas e documentadas no trimestre supuxeron 11.000 euros máis o 12% de compensación:12.320 euros.

 • Dentro do IVA soportado corresponde a bens de investimento a compra do punto (22) (5.000 x 21%) =1.050 euros.

Operacións do terceiro trimestre

(28) Entrega gratuíta de electrodomésticos por valor de 6.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario (autoconsumo)

  A base impoñible está constituída polo custo dos bens.

 • IVA devindicado:(6.000 x 21%):1.260 euros

(29) Compras de motores por 18.000 euros, non recibe a factura ata o cuarto trimestre.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  O IVA será deducible cando reciba a factura.

(30) Vende a un particular un electrodoméstico por 3.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario
 • IVA devindicado:(3.000 x 21%):630 euros

(31) Importa chapa dun fabricante por 6.000 euros.

 • HI:importación de bens
 • IVA soportado deducible:(6.000 x 21%):1.260 euros

(32) Vende a comerciantes en réxime especial da recarga de equivalencia por 24.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario
 • IVA devindicado:(24.000 x 21%):5.040 euros
 • Recarga de equivalencia:(24.000 x 5,2%):1.248 euros

(33) Vende electrodomésticos a empresarios por 41.000 euros.A factura inclúe 500 euros por transporte e outros 500 euros por seguro.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  A base impoñible inclúe calquera crédito efectivo en favor de quen realiza a entrega.

 • IVA devindicado:(42.000 x 21%):8.820 euros

(34) Compra bens para regalar clientes por 1.200 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Non son deducibles as cotas soportadas como consecuencia de adquisicións de bens e servizos destinados a atencións a clientes.

(35) Vende a un particular italiano persoa física bens por 1.200 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Non é unha entrega intracomunitaria exenta por ser o destinatario un particular persoa física.

 • IVA devindicado:(1.200 x 21%):252 euros

(36) Realiza unha adquisición intracomunitaria dende Bélxica de bens correntes por 12.000 euros.

 • HI:adquisición intracomunitaria de bens
 • IVA repercutido e soportado:(12.000 x 21%):2.520 euros

(37) Vende o 30 de setembro electrodomésticos a unha empresa francesa por 18.000 euros.Os bens non saen do territorio.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  A operación non está exenta porque os bens non saen do territorio e é requisito imprescindible para que se trate dunha entrega intracomunitaria exenta.

 • IVA devindicado:(18.000 x 21%):3.780 euros

(38) Devolución de mercadorías vendidas este ano en España por 6.000 euros.

 • IVA devindicado:(-6.000 x 21%):-1.260 euros

(39) Tiene gastos por participar nun exposición por importe de 1.200 euros.

 • HI:prestación de servizos realizada por un empresario
 • IVA soportado:(1.200 x 21%):252 euros

(40) La empresa de seguros que asegurou a operación do punto (33) factúralle 500 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  A operación está exenta do imposto.

Liquidación terceiro trimestre

IVA DEVINDICADO

Réxime xeral

 • Vendas interiores: [(6.000(28) + 3.000(30) + 24.000(32) + 42.000(33) + 1.200(35)) x 21%] +  [(18.000(37) x 21%)]:19.782 euros
 • Devolución de vendas:(-6.000(38) x 21%):-1.260 euros
 • Recarga de equivalencia:(24.000(32) x 5,2%):1.248 euros
 • Adquisicións intracomunitarias:(12.000(36) x 21%):2.520 euros
 • TOTAL COTA DEVINDICADA:22.290 euros

IVA DEDUCIBLE

Por cotas soportadas en operacións interiores

Servizos recibidos:(1.200(39) x 21%):252 euros

Por cotas satisfeitas en importacións:(6.000(31) x 21%):1.260 euros

En adquisicións intracomunitarias:(12.000(36) x 21%):2.520 euros

TOTAL A DEDUCIR:4.032 euros

Diferenza:18.258 euros

Cota a compensar de períodos anteriores:-2.106 euros

Diferenza a ingresar:16.152 euros

Outros datos a considerar para a declaración-resumo anual

 • As operacións realizadas en réxime xeral (casa 99 do modelo 390) ascenderon a 88.200 euros [da base impoñible do IVA devindicado (100.200 euros) hai que descontar as adquisicións intracomunitarias de bens (-12.000 euros) porque non son operacións realizadas senón recibidas.Non hai que engadir a redución efectuada porque pertence ao mesmo exercicio.Ademais hai que ter en conta que non debe sumarse dúas veces a base impoñible sobre a que se aplica tamén a recarga de equivalencia].

 • As vendas agrícolas realizadas e documentadas no trimestre supuxeron 7.300 máis o 12% de compensación:8.176 euros.

Operacións do cuarto trimestre

(41) Compra de pezas por 60.000 euros.Repercútenlle o 10% en lugar do 21%.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Non pode deducirse máis do que lle repercutiron.

 • IVA soportado:(60.000 x 10%):6.000 euros

(42) Envía un anticipo a un provedor español por 12.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Os anticipos supoñen a devindicación do imposto.

 • IVA soportado:(12.000 x 21%):2.520 euros

(43) Obtiene descontos por compras do primeiro semestre do ano por importe de 18.000 euros

 • IVA soportado:(-18.000 x 21%):-3.780 euros

(44) Recibe facturas pendentes do terceiro trimestre por 18.000 euros

 • IVA soportado:(18.000 x 21%):3.780 euros

(45) Vende electrodomésticos a detallistas en recarga de equivalencia por 12.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario
 • IVA repercutido:(12.000 x 21%):2.520 euros
 • Recarga de equivalencia:(12.000 x 5,2%):624 euros

(46) prodúcese a devolución de mercadorías do punto (30) quedando sen efecto a operación.

 • IVA repercutido:(-3.000 x 21%):-630 euros

(47) Envía un anticipo a un provedor italiano por 6.000 euros.

 • Os anticipos en adquisicións intracomunitarias non deveñan o IVA.

(48) Realiza exportacións por 12.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  É unha entrega exenta do imposto.

(49) prodúcese a devindicación da operación realizada co concello no segundo trimestre (punto 26).

 • IVA devindicado:(90.000 x 21%):18.900 euros

(50) Compra un piso a un particular por 90.000 euros para utilizalo como oficina.

 • Entrega de bens non suxeita o IVA porque non a realiza un empresario ou profesional.

(51) Vende a licenza de fabricación a unha empresa portuguesa.

 • Prestación de servizos non suxeita ao IVA español por non se entender realizada no territorio.

(52) Vende un almacén a un particular por 72.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario

  Entrega exenta por ser segunda entrega de edificacións (sen posibilidade de renuncia).

(53) Compra motores a empresarios españois por importe de 72.000 euros.

 • HI:entrega de bens realizada por un empresario
 • IVA soportado:(72.000 x 21%):15.120 euros

Liquidación cuarto trimestre

IVA DEVINDICADO

Réxime xeral

 • Vendas interiores:[(12.000(45) + 90.000(49)) x 21%]:21.420 euros
 • Devolución de mercadorías:-3.000(46) x 21%:-630 euros
 • Recarga de equivalencia:(12.000(45) x 5,2%):624 euros
 • TOTAL COTA DEVINDICADA:21.414 euros

IVA DEDUCIBLE

Por cotas soportadas en operacións interiores

Compras realizadas:(60.000(41) x 10%):6.000 euros

[(12.000(42) + 72.000(53)) x 21%]:17.640 euros

Facturas pendentes de recibir:(18.000(44) x 21%):3.780 euros

Rectificación dedución (-18.000(43) x 21%):-3.780 euros

TOTAL A DEDUCIR: 23.640 euros

Diferenza a compensar:-2.226 euros

Outros datos a considerar para a declaración-resumo anual

 • As operacións realizadas en réxime xeral (casa 99 do modelo 390) ascenderon a 99.000 euros [da base impoñible do IVA devindicado (99.000) non hai que engadir a redución efectuada porque pertence ao mesmo exercicio.Ademais hai que ter en conta que non debe sumarse dúas veces a base impoñible sobre a que se aplica tamén a recarga de equivalencia.Non se teñen en conta as operacións non suxeitas ao IVA español (51), esta cantidade deberá consignarse na casa 110].
 • As vendas agrícolas supuxeron 24.000 máis o 12% de compensación:26.880.
 • Vendas inmobiliarias exentas:72.000.
 • Exportacións:12.000.

(Consulte como se liquida o IVA deste suposto práctico no modelo 303).

(Consulte como se liquida o IVA deste suposto práctico no modelo 390).