Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Contido da factura

Contido xeral das facturas ordinarias

Toda factura e as súas copias deben conter, como mínimo, os seguintes datos ou requisitos:

 1. Número e, no seu caso, serie. A numeración será correlativa dentro de cada serie.Poden establecerse series diferentes cando existan razóns que o xustifiquen e, en especial, se existen varios establecementos ou realízanse operacións de distinta natureza.

  Non obstante, será obrigatoria a expedición de facturas utilizando series específicas no caso das facturas seguintes:

  • As expedidas polos destinatarios ou por terceiros;para cada un dos cales deberá existir unha serie distinta.

  • Cando se expedidas facturas e facturas simplificadas para documentar operacións efectuadas nun mesmo ano natural.

  • As rectificadoras.

  • As expedidas polo adxudicatario como consecuencia de procedementos administrativos e xudiciais de execución forzosa.

  • As que se expidan para documentar a entrega de teléfonos móbiles, consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e comprimidos dixitais;así como prata, platino e paladio, en bruto, en po ou semilabrado, cando estas dean lugar ao investimento do suxeito pasivo.

  • As facturas expedidas por axencias de viaxes que actúen como mediadoras en nome e por conta allea nas operacións a que se refire a Disposición adicional cuarta do Regulamento de facturación.

  • As expedidas para documentar as operacións intragrupo que se realizan entre entidades que opten polo nivel avanzado do Réxime especial do grupo de entidades.

 2. Data da súa expedición.

 3. Nome e apelidos, razón ou denominación social completa, tanto do obrigado a expedir factura coma do destinatario das operacións.

 4. Número de identificación fiscal atribuído pola Administración española ou, no seu caso, pola doutro Estado membro da Comunidade Europea, co que realizou a operación o obrigado a expedir a factura.

  Así mesmo, será obrigatoria a consignación do número de identificación fiscal do destinatario nos seguintes casos:

  • Que se trate dunha entrega de bens destinados a outro Estado membro exenta conforme ao artigo 25 da Lei do Imposto.

  • Que se trate dunha operación cuxo destinatario sexa o suxeito pasivo do imposto correspondente a aquela.

  • Que se trate de operacións realizadas no territorio de aplicación do imposto e o empresario ou profesional obrigado á expedición da factura haxa de considerarse establecido no devandito territorio.

 5. Domicilio fiscal do expedidor e do destinatario. Cando o destinatario das operacións sexa unha persoa física que non actúe como empresario ou profesional non será obrigatoria a consignación do seu domicilio.

 6. Descrición das operacións consignándose todos os datos necesarios para a determinación da base impoñible do imposto e o seu importe, incluíndo o prezo unitario sen imposto das devanditas operacións, así como calquera desconto ou rebaixa que non estea incluído no devandito prezo unitario.

 7. O tipo impositivo ou tipos impositivos, se é o caso, aplicados ás operacións.

 8. A cota tributaria que, se é o caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.

 9. A data da operación que se documenta ou na que, se é o caso, se recibise o pagamento anticipado, se é distinta á de expedición da factura.

  Non é requisito indispensable a firma do expedidor.

 10. Se a operación está exenta do Imposto, referencia ás disposicións da Directiva 2006/112/CE, da LIVA ou indicación de que a operación está exenta.

 11. No caso de facturación polo adquirente ou o destinatario, a mención «facturación polo destinatario».

 12. No caso de que o suxeito pasivo sexa o adquirente ou o destinatario da operación, a mención «investimento do suxeito pasivo».

 13. No caso de aplicación do réxime especial das axencias de viaxe, a mención «réxime especial das axencias de viaxe».

 14. No caso de aplicación do REBU, a mención «réxime especial dos bens usados», «réxime especial dos obxectos de arte» ou «réxime especial das antigüidades e obxectos de colección».

 15. Nas facturas expedidas por entregas de medios de transporte novos exentas do IVA por destinarse a outro Estado membro, deben facerse constar as características dos medios de transporte, a data da súa primeira posta en servizo e as distancias percorridas ou horas de navegación realizadas.

 16. No caso de aplicación do réxime especial do criterio de caixa a mención «réxime especial do criterio de caixa».