Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Que o IVE fose soportado en adquisicións de bens ou servizos utilizados na actividade empresarial ou profesional

A Lei reguladora do IVE establece que non poderán ser obxecto de dedución, en ningunha medida nin contía, as cotas soportadas ou satisfeitas polas adquisicións ou importacións de bens ou servizos efectuados sen a intención de utilizaras na realización de actividades empresariais ou profesionais, aínda que ulteriormente ditos bens ou servizos aféctense total ou parcialmente ás citadas actividades.

Neste apartado débese distinguir segundo trátese ou non, de bens de investimento (consulte o concepto de bens de investimento  máis adiante neste capítulo):

 1. Se se trata de bens que non son de investimento ou de servizos.

  Para poder deducir as cotas soportadas, os bens ou servizos deben utilizarse directa e exclusivamente na actividade empresarial ou profesional.

  Non se entenden afectos directos e exclusivamente á actividade, entre outros:

  • Bens utilizados alternativa ou simultaneamente na actividade empresarial ou profesional e noutras actividades.

  • Bens ou dereitos que non figuren na contabilidade ou rexistros oficiais da actividade.

  • Bens e dereitos que non se integren no patrimonio empresarial ou profesional.

  Exemplo:

  Se se utiliza simultaneamente un equipo informático que custou 1.000 euros ou o teléfono para unha actividade empresarial e para fins privados, non se poden deducir as cotas soportadas en ningunha medida.

 2. Se se trata de cotas soportadas na adquisición, importación, arrendamento ou cesión de uso de bens de investimento que se empreguen en todo ou en parte na actividade empresarial ou profesional, ou se se trata dos seguintes bens ou servizos directamente relacionados cos bens de investimento:

  • Accesorios e pezas de recambio.
  • Combustibles, carburantes, lubrificantes e produtos enerxéticos necesarios para o seu funcionamento.
  • Servizos de aparcadoiro e utilización de vías de peaxe.
  • Rehabilitación, renovación e reparación dos bens de investimento.

  Neste apartado 2, hai que ter en conta as regras seguintes:

  1. Non son deducibles en ningunha medida as cotas soportadas en:

   • Bens ou dereitos que non figuren na contabilidade ou rexistros oficiais da actividade.
   • Bens e dereitos que non se integren no patrimonio empresarial ou profesional.
  2. Son deducibles parcialmente as cotas soportadas en bens utilizados, alternativa ou simultaneamente, na actividade empresarial ou profesional e noutras actividades.

   Para que sexa aplicable este apartado 2 cómpre probar a afectación, polo menos parcial, á actividade e unha vez probada a afectación entrarán en xogo as presuncións ou a xustificación do grao de afectación.

  Por último, neste apartado 2, debemos distinguir pola súa parte dous supostos:

  1. Vehículos automóbiles de turismo e os seus remolques, ciclomotores e motocicletas:

   • Presúmense en xeral afectados ao 50 por cento  ao desenvolvemento da actividade.

   • Existe unha presunción de afectación ao 100 por cento para determinados bens: vehículos mixtos utilizados no transporte de mercadorías, os utilizados no transporte de viaxeiros, na prestación de servizos de ensino de condutores ou pilotos, en probas, ensaios, demostracións ou promoción de vendas polos seus fabricantes, nos desprazamentos profesionais dos representantes ou axentes comerciais e en servizos de vixilancia.

   Exemplo:

   Para poder deducir a cota soportada na adquisición dun vehículo de turismo utilizado en fins particulares e na actividade empresarial, cómpre probar a afectación, polo menos parcial, á actividade e, unha vez probada (para o cal pode utilizarse calquera medio de proba admitida en dereito), aplicarase a dedución do 50 por cento  da cota soportada, non sendo que se pretendese un grao de utilización superior, en cuxo caso deberá probarse polo interesado, ou un inferior, que deberá ser probado pola Administración.

  2. Resto de bens de investimento: as cotas soportadas serán deducibles na medida en que vaian utilizarse no desenvolvemento da actividade.

   Exemplo:

   En caso dun inmoble que se destina a vivenda e a despacho profesional, a cota soportada será deducible na parte afectada á actividade profesional, sendo un criterio razoable a dedución en proporción aos metros cadrados destinados á actividade respecto do total de metros do inmoble.

Estas deducións deben regularizarse cando se acredite un grao de utilización distinto na actividade adaptando o procedemento de regularización de deducións por bens de investimento.

O grao de utilización na actividade debe acreditarse polo suxeito pasivo por calquera medio de proba admitida en dereito, sen que sexa medio de proba suficiente a autoliquidación nin a contabilización ou inclusión dos bens nos rexistros oficiais da actividade.