Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Deducións

Os suxeitos pasivos do IVE poden restar das cotas reportadas polas operacións que realizan as cotas que soportaron nas súas adquisicións de bens e servizos ou nas súas importacións, sempre que se cumpran determinados requisitos. Este dereito de dedución do IVE soportado constitúe un elemento fundamental no esquema de funcionamento do tributo.

Neste apartado hai que ter en conta unha serie de puntos esenciais, como son:

 1. Os requisitos que deben concorrer para que o IVE sexa deducible.

 2. O nacemento e caducidade do dereito a deducir, é dicir, cando pódese realizar a dedución e a partir de que momento non pode xa deducirse o IVE.

 3. O exercicio do dereito a deducir, ou o que é o mesmo, como efectúase a dedución.

 4. A forma de deducir cando o suxeito pasivo realiza actividades en sectores diferenciados.

 5. O IVE soportado que é deducible cando se aplica a regra de pro rata.

 6. A regularización de deducións por bens de investimento. Os bens de investimento son utilizados en distintos exercicios e a cota soportada na súa adquisición debe deducirse en función do emprego destes bens ao longo dos anos da súa utilización.

 7. Os requisitos que hai que cumprir para poder deducir o IVE soportado nas operacións preparatorias ou previas ás entregas de bens ou prestacións de servizos que constitúen a actividade económica.

 8. A rectificación das deducións xa efectuadas.

A continuación, analízanse máis detalladamente cada un destes puntos:

 1. Requisitos para a dedución
 2. Cando pódese deducir
 3. Como efectúase a dedución
 4. Deducións en sectores diferenciados da actividade empresarial ou profesional
 5. Regra de pro rata
 6. Regularización de deducións por bens de investimento
 7. Dedución das cotas soportadas ou satisfeitas antes de iniciar a realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos
 8. Rectificación de deducións