Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Regularización de deducións por bens de investimento

As cotas soportadas en bens de investimento deben regularizarse durante os 4 anos naturais seguintes (en terreos ou edificacións, 9 anos) a aquel en que se adquiran ou se utilicen ou entren en funcionamento, se este momento é posterior á adquisición.

Só se regulariza se entre a porcentaxe de dedución definitiva de cada un dos anos do período de regularización e o que se utilizou o ano en que se soportou a repercusión, existe unha diferenza superior a 10 puntos.

Non procede regularizar en caso de perda ou inutilización dos bens de investimento por causa non imputable ao suxeito pasivo debidamente xustificada.