Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Procedemento de regularización

A regularización das deducións por bens de investimento realízase da seguinte forma:

 1. Pártese da dedución efectuada no ano de compra.

 2. Réstase a que correspondería o ano de regularización aplicando á cota soportada a porcentaxe definitiva deste ano.

 3. A diferenza positiva ou negativa divídese entre 5 (ou 10 se se trata de terreos ou edificacións) e o cociente que resulte é a contía do ingreso ou dedución complementarios a efectuar, respectivamente.

Os ingresos e deducións complementarios efectuaranse na última autoliquidación do exercicio.

Exemplo:

Unha empresa adquiriu unha máquina no ano “n-1” por 20.000 euros, máis 4.200 euros de IVA.A pro rata de “n-1” foi do 50%.

Imos ver as distintas posibilidades que poden darse en función das operacións realizadas en “n”.

 1. Se a pro rata de “n” é do 67%.

  Hai que regularizar, porque a porcentaxe de dedución aplicable o ano da repercusión (“n-1”) e o aplicable o ano da regularización difiren en máis de 10 puntos porcentuais =50% - 67% =17%

  • IVA deducible ano de compra (“n-1”):4.200 x 50% =2.100 euros
  • IVA deducible este ano (“n”):4.200 x 67% =-2.814 euros
  • Total:- 714 euros
  • -714 :5 =-142,8 euros

  Ten dereito a unha dedución complementaria de 142,8 euros que se reflectirán na casa “Regularización bens de investimento” do modelo de declaración.

 2. A porcentaxe de pro rata de “n” é do 58%.

  Ao diferir en menos de 10 puntos a porcentaxe de pro rata aplicable en “n” (58%) do aplicable en “n-1” (50%), non procede practicar regularización polos investimentos =50% - 58% =8%

 3. A porcentaxe de dedución de “n” é do 30%.

  Procede regularizar as deducións practicadas por haber unha diferenza superior a 10 puntos nas porcentaxes =50% - 30% =20%

  • IVA deducible ano de compra (“n-1”) 200 x 50% =2.100 euros
  • IVA deducible este ano (“n”) .200 x 30% =-1.260 euros
  • Total:840 euros
  • 840 :5 =168 euros

  Consignará na casa “Regularización bens de investimento” do modelo de declaración a cantidade de 168 euros precedida do signo menos, é dicir, unha menor dedución que supón un ingreso complementario.