Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Entregas de bens de investimento durante o período de regularización

En caso de que os bens de investimento transmítanse durante o período de regularización, efectúase unha regularización única polos anos do período de regularización que queden por transcorrer, aplicando as seguintes regras:

 1. Entrega suxeita e non exenta: considérase que o ben se empregou só en operacións con dereito a deducir durante o ano de venda e os restantes ata a expiración do período de regularización (porcentaxe do 100 por cento).

  Límite da dedución: a cota devindicada pola entrega do ben.

 2. Entrega exenta ou non suxeita:considérase que o ben se empregou só en operacións sen dereito a deducir durante todo o ano de venda e os restantes ata a expiración do período de regularización (porcentaxe do 0 por cento).

  Non obstante, ás entregas exentas ou non suxeitas que orixinan o dereito á dedución, seralles aplicable a regra primeira.

  Límite das deducións: a cota que resultaría de aplicar o tipo impositivo vixente aplicable a bens da mesma natureza ao valor interior dos bens exportados ou enviados a outro Estado membro.

Exemplo:

Un edificio adquirido en “n-1” por 2.000.000 de euros, máis 420.000 euros de IVA, véndese en “n” por 1.000.000 de euros.

A pro rata ou porcentaxe definitiva de dedución de “n-1” foi do 50%.

 1. Se a entrega está suxeita e non exenta por renuncia á exención:

  IVA repercutido na venda:1.000.000 x 21% =210.000 euros

  Regularización:

  • IVA deducible en “n-1” 420.000 x 50% =210.000 euros
  • IVA deducible en “n"-420.000 x 100% =-420.000 euros
  • Total:-210.000 euros
  • (-210.000 ÷ 10) x 9 =-189.000 euros(*)

  Dedución complementaria de 189.000 euros

 2. Se a entrega está suxeita pero exenta:

  IVA repercutido na venda:1.000.000 x 21% =210.000 euros

  Regularización:

  • IVA deducible en “n-1” 420.000 x 50% =210.000 euros
  • IVA deducible en “n"-420.000 x 0% =0 euros
  • Total:210.000 euros
  • (210.000 ÷ 10) x 9 =189.000 euros(*)

  Ingreso complementario de 189.000 euros

Nota ao exemplo:

(*) Divídese entre 10, porque ao tratarse dunha edificación o período de regularización é de 10 anos, e multiplícase por 9, porque son os anos que faltan para que remate o período de regularización, computándose para estes efectos o ano en que se produce a transmisión.