Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Como efectúase a dedución

 • As deducións practícanse restando do IVE reportado, o IVE soportado na autoliquidación do período en que as cotas soportadas cumpran todos os requisitos para ser deducibles ou nas dos sucesivos, sempre que non transcorran 4 anos desde o nacemento do dereito.

  En caso de declaración de concurso, a dedución das cotas soportadas que estivesen pendentes de deducir con anterioridade á devandita declaración, deberá exercitarse obrigatoriamente na autoliquidación correspondente ao período de liquidación en que se soportasen.

  Se as cotas citadas non se incluísen na autoliquidación correspondente, e sempre que non transcorrese o prazo de 4 anos desde o nacemento do dereito a dedución das devanditas cotas, poderán deducirse mediante a rectificación da autoliquidación relativa ao período en que foron soportadas.

  Cando as deducións superen as cotas reportadas, o exceso pode ser compensado nas autoliquidacións posteriores, sempre que non transcorresen 4 anos desde a presentación da autoliquidación en que se orixine o devandito exceso.

  O suxeito pasivo poderá optar pola devolución cando resulte procedente. Unha vez que se opte pola devolución, non é posible efectuar a súa compensación en autoliquidacións posteriores, con independencia do prazo en que se efectúe a devolución.

 • Cando exista requirimento da Administración ou actuación inspectora, unicamente son deducibles, nas liquidacións que procedan, as cotas contabilizadas nos Libros Rexistros. As cotas non contabilizadas serán deducibles na autoliquidación do período en que se contabilicen ou nas dos seguintes. En ambos os dous casos, sempre que non transcorresen 4 anos desde o nacemento do dereito á dedución.

 • A dedución debe efectuarse en función do destino previsible dos bens e servizos adquiridos, rectificandose se posteriormente se altera.