Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Deducións en sectores diferenciados da actividade empresarial ou profesional

O réxime de deducións para cada sector diferenciado da actividade empresarial ou profesional aplícase con independencia para cada sector.

En caso de bens ou servizos utilizados en varios sectores diferenciados, aplícase a pro rata xeral para determinar a porcentaxe de dedución aplicable.Para o cálculo desta porcentaxe considérase que non orixinan o dereito a deducir as operacións incluídas nos réximes especiais da agricultura, gandería e pesca ou da recarga de equivalencia.

Na páxina web da AEAT está dispoñible a ferramenta «Calculadora de sectores diferenciados» que, en caso de que leve a cabo máis dunha actividade, lle permite determinar se constitúen sectores diferenciados para os efectos de IVA.

A Administración Tributaria pode autorizar a aplicación dun réxime de dedución común a certos sectores diferenciados da actividade.Este réxime aplicarase en tanto que a devandita autorización non sexa revogada ou renuncie a ela o suxeito pasivo.Ademais, a autorización non producirá efectos no ano en que o montante total das cotas deducibles por aplicación do réxime de dedución común exceda nun 20 por cento do que resultaría de aplicar con independencia o réxime de deducións respecto de cada sector diferenciado.

A solicitude de aplicación dun réxime de dedución común para os sectores diferenciados deberá efectuarse nos seguintes prazos:

  • No mes de novembro do ano anterior a aquel en que produza efectos.Neste caso, a porcentaxe común aplícase unicamente ás cotas soportadas a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte a aquel en que se formulou a solicitude.

  • Nos supostos de inicio de actividades, a solicitude pode formularse en calquera momento, ata a finalización do mes seguinte a aquel en que se produza o comezo da realización habitual das entregas de bens ou prestacións de servizos correspondentes á actividade.Neste caso, a porcentaxe común aplícase unicamente ás cotas soportadas a partir da data en que se produza o devandito comezo.

Esta solicitude preséntase ante o órgano competente da Axencia Tributaria e enténdese concedida unha vez transcorrido un mes (contado dende que esta tivese entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación) sen que se notificase a súa resolución.