Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Responsables do imposto

 1. Establécese a responsabilidade solidaria no pagamento da débeda tributaria das seguintes persoas:

  1. Os destinatarios das operacións que mediante acción ou omisión culposa ou dolosa, eludan a correcta repercusión do imposto.A responsabilidade alcanzará á sanción que poida proceder.

  2. En caso de importacións de bens:

   • As asociacións garantes nos casos determinados nos Convenios Internacionais.

   • A RENFE, cando actúe en nome de terceiros en virtude de Convenios Internacionais.

   • As persoas ou entidades que actúen en nome propio e por conta dos importadores.

 2. Establécese a responsabilidade subsidiaria no pagamento da débeda tributaria das seguintes persoas:

  1. Os Axentes de Alfándegas que actúen en nome e por conta dos seus comitentes.

  2. Os empresarios ou profesionais que sexan destinatarios de operacións nas que deberan razoablemente presumir que o imposto repercutido ou que tivese debido repercutirse non fose nin vaia ser obxecto de ingreso.

   Considérase que se produce esta situación cando se satisfaga un prezo notoriamente anómalo.

   Enténdese por prezo notoriamente anómalo:

   • Que sexa sensiblemente inferior ao correspondente aos devanditos bens nas condicións en que se realizou a operación ou o satisfeito en adquisicións anteriores de bens idénticos.

   • Que sexa sensiblemente inferior ao prezo de adquisición dos devanditos bens por parte de quen efectuou a entrega.

   Non se considerará prezo notoriamente anómalo que se xustifique pola existencia de factores económicos distintos á aplicación do imposto.

   Ademais de que se entenda que se satisfixo un prezo notoriamente anómalo, para declarar este tipo de responsabilidade esíxese outro requisito:

   A Administración tributaria deberá acreditar a existencia dun imposto repercutido ou que tivese debido repercutirse que non foi obxecto de declaración e ingreso.

  3. Os titulares dos depósitos distintos dos alfandegueiros do pagamento da débeda tributaria que corresponda á saída ou abandono dos bens destes depósitos.