Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Réxime especial da recarga de equivalencia

Este réxime é aplicable exclusivamente aos comerciantes minoristas.

Ése comerciante minorista se concorren os seguintes requisitos:

  1. Entréganse bens mobles ou semoventes sen sometelos a ningún proceso de fabricación, elaboración ou manufactura por si mesmo ou por medio de terceiros.

  2. Cando as vendas realizadas no ano anterior á Seguridade Social e as súas entidades xestoras ou colaboradoras ou aos que non teñan a condición de empresarios ou profesionais sexan superiores ao 80 por cento das vendas realizadas.

    Este requisito non é aplicable se no ano precedente o suxeito pasivo non realizou actividades comerciais ou se tributa polo método de estimación obxectiva do IRPF, sempre que se trate de suxeitos pasivos que teñan a condición de comerciantes minoristas no IAE.

A aplicación deste réxime supón:

  1. Nas compras, os provedores dos detallistas repercútenlles e teñen obriga de ingresar a recarga de equivalencia, ademais do IVA.

  2. Nas súas operacións comerciais, así como nas transmisións de bens ou dereitos utilizados exclusivamente na devandita actividade, deben repercutir o IVA aos seus clientes, pero non a recarga.Non obstante, non estarán obrigados a consignar estas cotas repercutidas nunha autoliquidación nin a ingresar o imposto.Tampouco poden deducir o IVA soportado nestas actividades.

No suposto de que se vendan bens inmobles afectos a esta actividade e a operación estea suxeita e non exenta, deberá repercutir, liquidar e ingresar o IVA devindicado nesta operación, mediante o modelo 309.