Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Réxime especial da recarga de equivalencia

Este réxime é aplicable exclusivamente aos comerciantes retallistas.

Ése comerciante retallista se concorren os seguintes requisitos:

 1. Entréganse bens mobles ou semoventes sen haberos sometido a ningún proceso de fabricación, elaboración ou manufactura por si mesmo ou por medio de terceiros.

 2. Cando as vendas realizadas no ano anterior á Seguridade Social e as súas entidades xestoras ou colaboradoras ou a quen non teñan a condición de empresarios ou profesionais sexan superiores ao 80 por  cen das vendas realizadas.

  Este requisito non é aplicable se no ano precedente o suxeito pasivo non realizou actividades comerciais ou se tributa polo método de estimación obxectiva do IRPF, sempre que se trate de suxeitos pasivos que teñan a condición de comerciantes retallistas no IAE.

A aplicación deste réxime supón:

 1. Nas compras, os provedores dos retallistas repercútenlles e teñen obriga de ingresar a recarga de equivalencia, ademais do IVE.

 2. Nas súas operacións comerciais, así como nas transmisións de bens ou dereitos utilizados exclusivamente na devandita actividade, deben repercutir o IVE aos seus clientes, pero non a recarga. Non obstante, non estarán obrigados a consignar estas cotas repercutidas nunha autoliquidación nin a ingresar o imposto. Tampouco poden deducir o IVE soportado nestas actividades.

No suposto de que se vendan bens inmobles afectos a esta actividade e a operación estea suxeita e non exenta, deberá repercutir, liquidar e ingresar o IVE reportado nesta operación, mediante o modelo 309.

 1. Requisitos
 2. Aplicación da recarga de equivalencia
 3. Tipos da recarga de equivalencia
 4. Comezo ou cesamento de actividades no réxime especial
 5. Obrigas formais