Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Aplicación da recarga de equivalencia

A recarga de equivalencia aplícase ás seguintes operacións:

 1. Entregas de bens mobles ou semoventes por empresarios a comerciantes minoristas.

  Os provedores dos detallistas repercutiranlles, ademais do IVA, a recarga de equivalencia, de forma independente na factura e sobre a mesma base.Nestes casos, débese expedir factura separada para documentar estas entregas.

  A liquidación e ingreso da recarga de equivalencia efectuaranse polo provedor conxuntamente co IVA e axustándose ás mesmas normas.

  Para a súa correcta aplicación, os detallistas están obrigados a indicar aos seus provedores ou á Alfándega a circunstancia de estar ou non incluídos neste réxime.Dende xaneiro de 2020, incorpórase na Sede electrónica da AEAT un novo servizo de axuda que permite consultar se un cliente está sometido ou non ao réxime especial da recarga de equivalencia.O dato ofrecido por este servizo de axuda correspóndese coa situación censual na data de consulta.

  No caso de non lle repercutir a recarga de equivalencia algún provedor, cando resultase de aplicación, o detallista debe poñelo en coñecemento da Delegación ou Administración da AEAT correspondente ao seu domicilio fiscal, para non incorrer en infracción.

 2. Cando o comerciante minorista en réxime de recarga de equivalencia realiza adquisicións intracomunitarias, importacións e adquisicións de bens nos que o detallista sexa suxeito pasivo por investimento.Nestes casos, o detallista ten obriga de liquidar e pagar o imposto e a recarga, presentando o modelo 309.

Supostos de non aplicación da recarga de equivalencia:

 • Entregas a comerciantes que acrediten non estar sometidos ao réxime especial.

 • Entregas por suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca.

 • Entregas, adquisicións intracomunitarias e importacións de bens que non son obxecto de comercio polo adquirente.

 • Entregas, adquisicións intracomunitarias e importacións de artigos excluídos da aplicación do réxime especial.